Archyvas
Teisės komiteto posėdžio darbotvarkė
2008-09-09  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

1. Konventas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose
pripažinimo ir vykdymo nuostatų.
Pranešėjas: Hans-Peter Mayer (PPE–DE)
2. Vidutinėms įmonėms taikomi informacijos paskelbimo reikalavimai ir
įpareigojimas rengti suvestines ataskaitas.
Pranešėja: Ieke Van Den Burg (PSE)
3. Reikalavimai dėl informavimo ir vertimo tam tikrų tipų bendrovėms.
Pranešėja: Piia-Noora Kauppi (PPE-DE)
4. Europos privačiosios įmonės statutas.
Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (PPE–DE)
5. Elektroninė komunikacija teisiniais klausimais (e. teisingumas).
Pranešėja: Diana Wallis (ALDE)
6. Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėsear komercinėse bylose.
Pranešėjas: Titus Corlaţean (PSE)
7. Teisinė suaugusiųjų apsauga: tarpvalstybinis pobūdis.
Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (PPE–DE)
8. Pridėtinės vertės mokesčio bendra sistema, siekiant kovoti su mokestiniu
sukčiavimu sudarant sandorius Bendrijos viduje.
Nuomonės referentė: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)
9. Pinigų padirbinėjimo įtaka tarptautinei prekybai.
Nuomonės referentė: Eva Lichtenberger (Verts/ALE)
10. Su santuoka susijusiose bylose taikytina teisė.
Nuomonės referentas: Carlo Casini (PPE–DE)