Archyvas
Teisės komiteto posėdžio darbotvarkė
2008-11-04  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            
1. Vidutinėms įmonėms taikomų tam tikrų atskleidimo reikalavimų ir įpareigojimo rengti konsoliduotą atskaitomybė.
 Pranešėja: Ieke Van Den Burg (PES)
2. Konvencija dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, ir jos
protokolas dėl su orlaivių įranga susijusių dalykų.
Pranešėjas: Georgios Papastamkos (PPE–DE)
3. Įmonių buveinių perkėlimas į kitą šalį.
Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (PPE–DE)
4. Komisijos pranešimas dėl Direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo įgyvendinimo.
Pranešėjas: Manuel Medina Ortega (PES)
5. Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose.
Pranešėjas: Manuel Medina Ortega (PSE)
6. Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų numatyto metinės atskaitomybės ir
konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito.
Pranešėjas: Bert Doorn (PPE–DE)
7. Parlamentinis imunitetas Lenkijoje.
Pranešėja: Diana Wallis (ALDE)
8. Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti.
Nuomonės referentė: Neena Gill (PES)
9. Europos iniciatyva „Small Business Act“ (liet. „Smulkaus verslo aktas“).
Nuomonės referentas: Othmar Karas (PPE–DE)
10. Prašymas atšaukti Parlamento nario Antonio Di Pietro imunitetą.
Pranešėjas: Aloyzas Sakalas (PES)
11. Prašymas atšaukti Parlamento nario Miloslavo Ransdorfo imunitetą.
Pranešėjas: Aloyzas Sakalas (PES)