Archyvas
Parama daugiabučių namų modernizavimui Lietuvoje
2009-01-13  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Atsižvelgiant į vis blogėjančią daugiabučių namų padėtį Lietuvoje, Lietuvos Respublikos Seimas bei Vyriausybė ėmėsi priemonių skatinti gyventojus atnaujinti savo būstą. Kadangi pagrindinė senųjų daugiabučių problema yra energetinis neefektyvumas, jų  modernizavimas reikalauja viso namo, o ne atskirų butų atnaujinimo. Atsižvegdama į šią problemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama Lietuvos būsto strategiją, 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr.1213 patvirtino daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programą. 2005 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programos pakeitimo, kuriame numatyta, kad valstybės parama bus teikiama ne tik mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims), kurių bendrijos įgyvendina modernizavimo projektus, bet ir daugiabučių namų savininkų bendrijų įgyvendinamiems investicijų projektams, kuriems teikiamos valstybės  paramos dydis priklausys nuo projekto įgyvendinimo metu įdiegtų daugiabučio namo modernizavimo priemonių energinio efektyvumo. Programoje numatyta remti ir investicijų projektus, kuriuos įgyvendina jungtinės veiklos sutartis sudarę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai. 2008 m. kovo 5 d. LR Vyriausybė patvirtino naujos redakcijos daugiabučių namų modernizavimo programą. Naujojoje programos redakcijoje numatyta galimybė gauti Vyriausybės paramą ne tik savininkams, kurie yra įsteigę bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį.  Nuo šiol daugiabučiai, už kurių valdymą atsakingi administratoriai taip pat gali dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje ir gauti valstybės paramą priklausomai nuo įgyvendinamų projektų energinio efektyvumo. 2007 m. rugpjūčio mėn. perpus sumažintas ankstesnis ir valstybės nustatytas privalomas 10 proc. pradinio įnašo dydis, nuo šiol šis įnašas sudaro 5 proc. nuo investicijų sumos.
Pagal 2009 m. sausio 1 dieną įsigaliojusį "Valstybės paramos būstui įsigyti ar išnuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo 13 straipsnio  pakeitimo ir papildymo įstatymą":

   Valstybės parama daugiabučiams namams modernizuoti teikiama visiems daugiabučių namų butų savininkams, nepaisant savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo formos:
1) apmokant ne didesnę kaip 50 procentų valstybės remiamų  investicijų dalį daugiabučiams namams modernizuoti, atsižvelgiant į šių investicijų projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą daugiabučių namų modernizavimo programą ar ją atitinkančias savivaldybių patvirtintas programas, energinį efektyvumą. Suteikiant daugiabučių namų savininkams vienkartinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto dydžio valstybės paramą, vienkartinės valstybės paramos dydis vienam daugiabučio namo naudingojo ploto kvadratiniam metrui neturi būti didesnis už Vyriausybės nustatytą;
2) apmokant daugiabučio namo modernizavimo, atliekamo pagal šios dalies 1 punkte nurodytus investicijų projektus, išlaidas, tenkančias mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims): jiems tenkantį investicijos pradinį įnašą ar jo dalį, kredito draudimo įmoką ar jos dalį, kreditą ar jo dalį ir palūkanas ar jų dalį.
Asmenims, norintiems pasinaudoti valstybės suteikiama param reikėtų kreiptis į Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrą prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, kuri yra atsakinga už Vyriausybės programos įgyvendinimą. Būsto ir plėtros agentūra kiekvienoje apskrityje turi savo padalinį. Agentrūros padalinių adresai bei daugiau informacijos apie daugiabučių modernizavimą programą galite rasti adresu: 
www.bkagentura.lt 
Svarbu paminėti, kad paramą daugiabučių namų modernizavimui taip pat teikia ir savivaldybės. Informacijos apie jų teikiamos paramos sąlygas ir dydžius reikėtų teirautis savivaldybių institucijose ir/ar savivaldybių internetinėse svetainėse (jų adresus galite rasti Lietuvos savivaldybių asociacijos interneto svetainėje
www.lsa.lt ).

Informacija iš:
www.lrs.lt bei www.bkagentūra.lt