Archyvas
Svarstomas Europos Sąjungos institucijų darbuotojų bei Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymas
2009-01-13  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Rytoj Lietuvos Respublikos Seimas svarstys Vyriausybės patrvirtiną Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymo projektą. Įstatymo projektu siekiama suderinti Europos Sąjungos laisvą darbuotojų judėjimą įtvirtinančius teisės aktus su Lietuvos teisės sistema. Pagal siūlomą projektą Europos Parlamento nariams, įgijusiems valstybinio pensijų socialinio draudimo stažą pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą, valstybinės socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos (šiems asmenims mirus – valstybinės socialinio draudimo našlių arba našlaičių pensijos už juos) skiriamos ir (ar) mokamos pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatas. Tais atvejais, kai Europos Parlamento narys yra įgijęs mažesnį negu Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas minimalusis valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas atitinkamos rūšies pensijai skirti, šio asmens teisė gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją nustatoma, sumuojant asmens pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą įgytą valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir šio asmens įgaliojimų Europos Parlamente trukmę. Įstatymo projekte taip pat numatoma bendra dirbantiems (dirbusiems) Europos Sąjungos institucijose asmenims, pensinių teisių (t.y. teisių gauti pensiją), įgytų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungos institucijose, išsaugojimą ir perkėlimą iš vienos pensijų sistemos į kitą. Įstatymo projekte siūloma asmenims, pradėjusiems dirbti ES institucijoje, leisti Lietuvoje įgytas pensines teises perkelti į ES institucijų pensijų sistemą. Tai būtų daroma pervedant įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotas lėšų sumas iš „Sodros“ biudžeto ir privataus pensijų fondo į ES institucijų pensijų kaupimo sistemas. Asmenims, nutraukus darbo santykius su Europos Sąjungos institucijomis dar neįgijus teisės į pensiją, būtų leista perkelti jų pensijos teises į Lietuvos teisės sistemą. Asmenų įgytas darbo stažas būtų įskaitytas Lietuvoje, o jų gautos pajamos įtrauktos į draudžiamąsias pajamas.

Įstatymo projektą galite rasti adresu:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331628