Archyvas
Teisės komitetas svarstė nediskriminavimo problemas
2009-02-13  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Europos Parlamento Teisės reikalų komitetas svarstė Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, dėl vienodo požiūrio į asmenis nepaisant jų religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos. Iki šiol Europos Sąjungoje, siekiant įgyvendinti Romos sutarties 13 straipsnį, kuris užtikrina nediskriminacijos principą, Taryba jau yra priėmusi keletą direktyvų. Direktyvos 2000/43, 2000/78 ir 2004/113 įtvirtina, kad diskriminacija dėl rasinės arba etninės kilmės yra draudžiama profesinės veiklos, užimtumo bei profesinio mokymo sferose bei su profesija nesusijusiose srityse tokiose kaip socialinė apsauga, švietimas, galimybė gauti būstą, įsigyti prekių ir pan. Diskriminacija dėl lyties yra draudžiama tose pačiose srityse, išskyrus švietimą, žiniasklaidą bei reklamą. Diskriminacija dėl amžiaus, religijos ar tikėjimo, neįgalumo bei seksualinės orientacijos, vadovaujantis dabartiniu teisiniu reguliavimu, yra draudžiama tik užimtumo, profesinio mokymosi ir profesinės veiklos srityse. Naujasis pasiūlymas dėl direktyvos, įtvirtina tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo bei atsisakymo sudaryti tinkamas sąlygas draudimą diskriminuojant ankščiau išvardintais pagrindais nesusijusiose su darbine veikla srityse. Komisija siūlo įtvirtinti diskriminacijos draudimą tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, užtikrinant lygias teises į švietimą, socialinę apsaugą, socialines lengvatas ir, komercinės veiklos atveju, galimybę įsigyti tiekiamų prekių ir paslaugų bei tiekti prekes ir paslaugas. Valstybėms narėms patvirtinus direktyvą tektų pareiga panaikinti teisės aktus, prieštaraujančius nediskriminacijos principui ir užtikrinti galimybes pakeisti visas sutartines nuostatas, įmonių vidaus taisykles ir kitus susitarimus, neatitinkančius direktyvos reikalavimų. Direktyva neturėtų  apriboti valstybių kompetencijos švietimo, religijos ir kitose, Bendrijos kompetencijai nepriskiriamose, srityse (pvz.: spręsti dėl bažnyčios ir išsilavinimo atskyrimo arba drausti religinius simbolius viešose vietose). Siūloma direktyva turėtų nustatyti tik minimalius standartus, todėl valstybės narės ir toliau galės taikyti labiau nediskriminavimo principą užtikrinančias priemones.

Informacija iš: www.europarl.eu