Archyvas
Smuriniais nusikaltimais padarytos žalos atlyginimo tvarka
2009-03-05  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Nuo kovo 1d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo pakeitimas, kuriuo įgyvendinta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl žalos kompensavimo nusikaltimų aukoms.  Šio įstatymo paskirtis – ginti nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus. Įstatymas nustato atvejus, kuriais valstybė kompensuoja smurtiniais nusikaltimais padarytą turtinę ir neturtinę žalą bei žalos kompensavimo sąlygas ir tvarką. Teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą turi nukentėję asmenys, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą arba patvirtino sutartį dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo, o nurodytiems asmenims mirus, teisė į kompensaciją paveldima Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Tačiau teisė kreiptis dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo šio įstatymo nustatyta tvarka yra nepaveldima. Įstatymas numato sąlygas, kurioms esant, patirta žala kompensuojama: smurtinis nusikaltimas turi būti padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje, teismo priteista žala, padaryta smurtiniu nusikaltimu, nėra atlyginta, o prašymas kompensuoti žalą yra pateiktas per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar patvirtinta sutartis dėl jos atlyginimo, įsiteisėjimo (nebent šis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių). Prašymą galima pateikti Teisingumo ministerijai arba Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms, jo formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymus nagrinėja ir sprendimus dėl jų priima Teisingumo ministerija ar jos įgaliotos institucijos. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme numatyta, koks žalos dydis kompensuojamas konkrečiu atveju. Kompensuojamos turtinės žalos dydis negali viršyti 100 minimalių gyvenimo lygių (toliau tekste – MGL), o neturtinės – 120 MGL, jei smurtiniu nusikaltimu buvo atimta gyvybė; iki 80 MGL kompensuojama turtinė ar neturtinė žala, jei buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, o kito smurtinio nusikaltimo atveju turtinės ar neturtinės žalos atlyginimas gali siekti 60 MGL dydį. 
  Įstatymas reguliuoja ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą avansu. Avansu gali būti kompensuojama tik ta turtinė žala, kuri susijusi su gyvybės atėmimu ar sunkiu sveikatos sutrikdymu. Teisę į tokį žalos kompensavimą asmenys turi esant įstatymo išvardintom, sąlygom: vyksta baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo ir asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu arba įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nebuvo pareikštas ieškinys dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo ar ieškinys paliktas nenagrinėtas, arba nustatyta tam tikra Baudžiamojo proceso kodekse nurodyta aplinkybė, dėl kurios baudžiamasis procesas negalimas; smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba laive ar orlaivyje su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais; už žalą atsakingas asmuo savanoriškai neatlygino turtinės žalos arba atlygintos, kompensuotos ir išieškotos žalos bendra suma nesiekia įstatyme nustatyto maksimalaus kompensuojamos žalos dydžio bei nėra aplinkybių, kuriom esant kompensacija avansu negalima. Įstatyme įtvirtinta, kad avansu tai pat kompensuojamos ir negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sutrikdyta; 12 MGL neviršijančios laidojimo išlaidos, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė bei negautos pajamos, kurias gavo ar turėjo teisę gauti išlaikytiniai mirusiajam esant gyvam, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė. Turtinė žala, kuri gali būti kompensuojama avansu negali viršyti 3250 lt. 
Prašymų kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą formas bei tikslius žalos kompensavimo dydžius ir sąlygas galima rasti LR Teisingumo ministerijos tinklapyje:
http://www.tm.lt/default.aspx?item=smurt

Informacija parengta kartu su A.Sakalo biuro praktikante Asta Javinskaitė