Archyvas
Seimui siūloma išreikšti paramą Tibetui
2009-03-17  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   2009 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas rezoliucijos dėl Tibeto problemos sprendimo projektas. Šioje rezoliucijoje Seimas pabrėžia Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 1 ir 2 straipsnių nuostatas, kuriose įtvirtinta, kad „visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis“ bei tai, kad „kiekvienas turi teisę naudotis visomis šioje Deklaracijoje paskelbtomis teisėmis ir laisvėmis be jokių skirtumų <...>. Be to, neturi būti daroma jokio skirtumo dėl šalies ar teritorijos, kuriai priklauso asmuo, politinio, teisinio ar tarptautinio statuso, nesvarbu, ar ji būtų nepriklausoma, globojama, nesavavaldi arba jos suverenitetas būtų kaip nors kitaip apribotas“. Rezoliucijoje tekste pritariama nuosekliai ir nekintančiai Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pozicijai, kad visuotinis visų tautų apsisprendimo teisės įgyvendinimas yra esminė sąlyga veiksmingai garantuoti žmogaus teises ir pasmerkiamas jėgos naudojimas siekiant sunaikinti nepriklausomas valstybes, paneigti ir suvaržyti tautų teisę į apsisprendimą bei individualias žmogaus teises, bet kuriuos kitus sistemingus ir šiurkščius tautų bei žmogaus teisių pažeidimus. Šia rezoliucija Lietuvos Respublikos Seimas raginamas konstatuoti, kad susiklosčiusiomis sąlygomis tikroji Tibeto tautos atstovybė yra Dharamsaloje reziduojantis Jo Šventenybė XIV-asis Dalai Lama, Tibeto parlamentas ir vyriausybė tremtyje. Rezoliucijoje Kinijos Liaudies Respublikos vadovai raginami pradėti nuoširdų dialogą dėl Tibeto ateities su Jo Šventenybe XIV-ojo Dalai Lama, Tibeto parlamento ir vyriausybės tremtyje atstovais, ir siekti sprendimo, atitinkančio tarptautinės teisės normas, tautų ir žmogaus teisių užtikrinimo interesus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė skatinama remti tokiais principais grindžiamą Kinijos ir Tibeto atstovų dialogą ir teikti jam paramą Europos Sąjungos lygiu.

Informacija parengta kartu su Europos Parlamento nario prof. A. Sakalo biuro praktikante A. Javinskaite.

Informacija iš:
www.lrs.lt