Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl kovos su terorizmu
2007-12-13  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

            Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje raginama veiksmingai kovoti su terorizmu, tačiau nepažeisti žmogaus teisių remiantis šios kovos pretekstu. EP nariai ragina stabdyti visuomenės grupių radikalėjimą ir nuogąstauja dėl neproporcingų kai kurių ES šalių įstatymų kovos su terorizmu srityje.
           „ES tvirtai pasiryžusi kovoti su bet kokio masto terorizmu [...] laikydamasi teisėtumo ir pagarbos pagrindinėms teisėms. Kovojant su terorizmu neturi būti sričių, kuriose nesilaikoma pagrindinių teisių, – sakoma rezoliucijoje. – Bet koks pagrindinių teisių ir laisvių ribojimas kovos su terorizmu vardan turi būti laikinas laiko ir vietos atžvilgiu, numatytas įstatymo, pateiktas išsamiai demokratinei ir teisinei peržiūrai, taip pat reikalingas ir proporcingas demokratinėje visuomenėje“.
             Europos Parlamentas apgailestauja, kad ES institucijos, atsakydamos į teroro aktus, iki galo nepasitarusios su EP ir šalių parlamentais priėmė keletą teisės aktų, kurie pažeidė teisę į teisingą teismą, asmens duomenų apsaugą ar teisę prieiti prie ES dokumentų, todėl buvo anuliuoti Europos Teisingumo Teismo.
             EP nariai pažymi, kad „interneto stebėjimas siekiant užkirsti kelią teroro aktams jokiu būdu neturėtų varžyti žodžio laisvės“, jei nesiekiama ir neskatinama kurstyti teroro aktų. Jie taip pat reiškia susirūpinimą dėl galimo didelio masto imigracijos ir prieglobsčio prašytojų duomenų bazių naudojimo kovai su terorizmu, nes jis gali paskatinti prieglobsčio prašytojų stigmatizavimą ir diskriminavimą.
            EP smerkia kai kurių Sąjungos šalių vyriausybių ir ES Tarybos atsisakymą paaiškinti, ar terorizmo užkardymo tikslais nebuvo viršyti įgaliojimai, ypač CŽV vykdytų „ypatingųjų perdavimų“ ir neteisėto sulaikytųjų laikymo atvejais.EP nariai taip pat susirūpinę tendencija, kuomet valstybės priima terorizmo užkardymui skirtus įstatymus dėl politinių motyvų, rimtai neapsvarsčiusios, ar juose įtvirtintos priemonės reikalingos, proporcingos ir teisėtos.
           Europarlamentarai sveikina Lisabonos sutarties priėmimą ir pažymi, jog ji leis ES lengviau veikti kovojant su terorizmu, o privaloma Pagrindinių teisių chartija geriau užtikrins žmogaus teisių laikymąsi. Savo ruožtu jie dar kartą ragina ES Tarybą patvirtinti direktyvą dėl asmens duomenų apsaugos policijos ir baudžiamųjų bylų tyrimo srityje.
           Europos Parlamentas siūlo kartu su ES šalimis įsteigti europinę įspėjimo apie krizes sistemą, skirtą užkirsti kelią gamtos ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, taip pat sudaryti europinį svarbiausios infrastruktūros žemėlapį. Ne mažiau svarbu, kad gerai veiktų Šengeno ir vizų informacinės sistemos, pažymi EP nariai. Jie taip pat mano, kad ES šalys turėtų veiksmingiau keistis policijos ir žvalgybos informacija, tačiau užtikrinti demokratinę bei parlamentinę šių žinybų kontrolę.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm