Archyvas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Lisabonos sutarties
2008-02-20  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

         Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, skirtą Lisabonos sutarčiai. Europarlamentarai džiaugiasi, kad ši sutartis sustiprins ES institucinę atskaitomybę ir leis efektyviau priimti sprendimus, o piliečiai įgis daugiau teisių. Po balsavimo EP pirmininkas Hans-Gert Pöttering pasidžiaugė didele parama sutarčiai..
          Lisabonos sutartis, pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d., iš dalies keičia ES sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį. Šioje sutartyje išsaugota daug ES Konstitucinės  sutarties projekte numatytų praktinių Sąjungos institucinės struktūros pataisymų, tačiau ji nėra konstitucinio pobūdžio. Tikimasi, kad visos ES narės Lisabonos sutartį ratifikuos dar šiemet, kad ji įsigaliotų iki 2009 m. EP rinkimų. 
           Sutartyje numatyta atsisakyti trijų ramsčių sistemos ES veikloje. Daugiau sprendimų ES Taryboje bus priimama kvalifikuota balsų dauguma pagal bendro sprendimo procedūrą, o Europos Parlamento galios sustiprės. ES taps vientisu juridiniu asmeniu. Žodis „Bendrija“ sutartyje pakeistas žodžiu „Sąjunga“. Sutartyje taip pat numatyta nauja Europos Komisijos sudėtis ir sustiprintas jos pirmininko vaidmuo. Tuo tarpu Europos Vadovų Tarybai suteikiamas institucijos statusas ir sukurta jos pirmininko pareigybė. Be to, valstybių parlamentams bus leidžiama kontroliuoti subsidiarumo principo taikymą. Naujojoje sutartyje sustiprintos nuostatos dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos, įterpta nuoroda į valstybių narių solidarumą energetikos srityje ir naujas skirsnis dėl energetikos tinklų sujungimo skatinimo.
            Europarlamentarų nuomone, „Lisabonos sutartis gerokai tobulesnė už galiojančias sutartis“, todėl ją ratifikavus padidės demokratinė atskaitomybė Sąjungoje, taip pat pagerės ES sprendimų priėmimo procesas, sustiprės Europos piliečių teisės bei padidės Sąjungos institucijų veiklos efektyvumas. Europarlamentarai džiaugiasi, kad Lisabonos sutartis sustiprins institucinę atskaitomybę, piliečiai galės geriau kontroliuoti Sąjungos veiksmus, o Pagrindinių teisių chartija taps teisiškai įpareigojanti.„Būtina, kad visos valstybės narės ratifikuotų Lisabonos sutartį iki 2008 m. pabaigos, siekiant, kad piliečiai 2009 m. rinkimų metu galėtų balsuoti aiškiai suvokdami naująją Sąjungos institucinę struktūrą“, – pažymima EP ataskaitoje.


 http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm