Archyvas
Europos Parlamento Plenarinės sesijos Strasbūre darbotvarkė
2008-12-15  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantas teisės klausimais Mindaugas Raudonius

Pirmadienis, 2008 m. gruodžio 15 d.

1. Rekomendacija antrajam svarstymui: Alejandro Cercas (A6-0440/2008) - Darbo laiko organizavimo aspektai.
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
2. Pranešimas: Philip Bushill-Matthews (A6-0454/2008) - Europos darbo taryba (nauja redakcija).
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
3. Pranešimas: Marianne Thyssen (A6-0441/2008) - Žaislų sauga.
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
4. Pranešimas: Heide Rühle (A6-0410/2008) - Su gynyba susijusių produktų siuntimas.
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
5. Pranešimas: Matthias Groote (A6-0329/2008) - Motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimas.
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
6. Pranešimas: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2008) - Europos regioninės plėtros fondas.
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas
7. Pranešimas: Jamila Madeira (A6-0442/2008) - Turizmo poveikis pakrančių regionuose.
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas
8. Pranešimas: Christa Prets (A6-0461/2008) - Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas skaitmeniniame pasaulyje.
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas

Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d.

1. Pranešimas: Gabriele Albertini (A6-0471/2008) - EB ir Indijos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų.
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
2. Pranešimas: Gérard Deprez (A6-0499/2008) - Euro apsauga nuo padirbinėjimo.
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
3. Pranešimas: Diana Wallis (A6-0465/2008) - Apsaugos priemonės, kurių reikalaujama iš bendrovių (kodifikuota redakcija).
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
4. Pranešimas: Diana Wallis (A6-0466/2008) - Mokesčių netaikymas asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (kodifikuota redakcija).
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
5. Pranešimas: Eoin Ryan (A6-0469/2008) - Į euro monetas panašūs medaliai ir žetonai.
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
6. Rekomendacija antrajam svarstymui: Bernard Lehideux (A6-0473/2008) - Europos mokymo fondo įsteigimas (nauja redakcija). 
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
7. Pranešimas: Ona Juknevičienė (A6-0457/2008) - Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose sukūrimas.
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
 
Bendros diskusijos - Europos Vadovų Taryba / Prancūzijos pirmininkavimas.
Europos Vadovų Tarybos pranešimas ir Komisijos pareiškimas - 2008 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo rezultatai.
Tarybai pirmininkaujančios valstybės pareiškimas - Prancūzijos pirmininkavimo veiklos pusmetis. 
       

8. Klimato kaita ir energetika - Įžanga: Taryba ir Komisija.
9. Pranešimas: Claude Turmes (A6-0369/2008) - Energija iš atsinaujinančių šaltinių.
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
10. Pranešimas: Avril Doyle (A6-0406/2008) - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistema.
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
11. Pranešimas: Guido Sacconi (A6-0419/2008) - Naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normos.
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Klimato kaita ir energetika - Išvados: Taryba ir Komisija.
 
Žodinis klausimas - Teisėkūros procesas dėl trečiojo energetikos paketo.
   
12. Pranešimas: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008) - Tarpvalstybinis teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymas.
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
13. Pranešimas: Christian Ehler (A6-0494/2008) - Indėlių garantijų sistemų nuostatos dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino.
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Trečiadienis, 2008 m. gruodžio 17 d.

1. Pranešimas: Jutta Haug, Janusz Lewandowski (A6-0486/2008) - Bendrasis 2009 finansinių metų biudžeto projektas su Tarybos pakeitimais (visi skirsniai).
Sacharov’o premijos skyrimas - Dvidešimtosios metinės.
A. Sacharovo premijos už minties laisvę skyrimas Hu Jia, kovotojui už pilietines teises Kinijoje
Dalyvaujant E. Bonner, A. Sacharovo našlei, ir ankstesniems A. Sacharovo premijos laureatams

Bendros diskusijos - Žmogaus teisės.
Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Europos Sąjungos metinis pranešimas dėl žmogaus teisių.
Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Prancūzijos iniciatyva JTO dėl homoseksualumo dekriminalizavimo.
       
2. Pranešimas: Giusto Catania (A6-0479/2008) - Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2004-2008 m.
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Žodiniai klausimai - Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė.

3. Pranešimas: Jan Andersson (A6-0438/2008) - Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema.
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
4. Pranešimas: Thomas Mann (A6-0424/2008) - Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. ECVET).
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
5. Pranešimas: Javier Moreno Sánchez (A6-0437/2008) - Agentūros FRONTEX ir Europos sienų stebėjimo sistemos EUROSUR vertinimas ir būsima plėtra.
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
6. Pranešimas: Gianluca Susta (A6-0447/2008) - Klastojimo poveikis tarptautinei prekybai
dėl klastojimo poveikio tarptautinei prekybai.
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas

Ketvirtadienis, 2008 m. gruodžio 18 d.

1. Pranešimas: Ieke van den Burg (A6-0462/2008) - Vidutinio dydžio įmonėms taikomi atskleidimo reikalavimai ir įpareigojimas rengti konsoliduotą atskaitomybę.
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
2. Pranešimas: Manuel Medina Ortega (A6-0451/2008) - Europos autentiškas dokumentas.
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
3. Pranešimas: Antonio López-Istúriz White (A6-0460/2008) - Suaugusių asmenų teisinė apsauga: tarpvalstybinės pasekmės.
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
4. Pranešimas: Jo Leinen (A6- /2008) - 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo keitimas.
Atsakingas Konstitucinių reikalų komitetas
5. Pranešimas: Reimer Böge (A6-0474/2008) - Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas.
Atsakingas Biudžeto komitetas
6. Pranešimas: Reimer Böge (A6-0493/2008) - Lankstumo priemonės mobilizavimas.
Atsakingas Biudžeto komitetas
7. Pranešimas: Kyösti Virrankoski (A6-0481/2008) - Taisomojo biudžeto Nr. 10/2008 projektas.
Atsakingas Biudžeto komitetas
8. Pranešimas: Ljudmila Novak (A6-0455/2008) - Švietimas ir mokymasis visą gyvenimą.
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas
9. Pranešimas: Nirj Deva (A6-0445/2008) - Taikos ir valstybės atkūrimo pasibaigus konfliktams perspektyvos.
Atsakingas Vystymosi komitetas

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų:
 
1. Zimbabvė.
2. Nikaragva.
3. Rusija: agresija prieš žmogaus teisių gynėjus ir A. Politkovskajos nužudymo procesas.

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_lt.htm