Archyvas
Europos Parlamento plenarinės sesijos, vyksiančios Strasbūre sausio 12-15 dienomis, darbotvarkė
2009-01-07  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

Pirmadienis, 2009 m. sausio 12 d.

Posėdis bus pradedamas Europos Parlamento prezidento, Hans-Gert Pöttering, pasisakymu apie konfliktą Gazos regione (trečiadienį šis klausimas bus diskutuojamas kartu su Tarybos bei Komisijos atstovais, antradi9enį tarptautinių reikalų komitetas šią problemą aptars kartu su Komisijos nariais - Benita Ferrero-Waldner ir Louis Michel).

Bendros diskusijos - Pesticidai / farmacijos produktai

1.Taususis pesticidų naudojimas, pranešimas - Christa Klaß,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
2.Augalų apsaugos produktų tiekimas į rinką, pranešimas - Hiltrud Breyer,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
3.Ekonominiai ir prekybiniai santykiai su Vakarų Balkanais, pranešimas- Bastiaan Belder,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
4.Bendroji žemės ūkio politika ir pasaulinis maisto tiekimo saugumas, pranešimas - Mairead McGuinness,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
5.Pilietinio dialogo plėtojimo galimybės atsižvelgiant į Lisabonos sutartį, pranešimas -  Genowefa Grabowska,
Atsakingas Konstitucinių reikalų komitetas.

Antradienis, 2009 m. sausio 13 d.

1.Įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimas, pranešimas - Wolf Klinz,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.  

Iškilmingas posėdis dalyvaujant Jacques Delors, buvusiam Europos Komisijos pirmininkui; Jean-Claude Juncker, Eurogrupės pirmininkui; Jean-Claude Trichet, Europos centrinio banko pirmininkui; Jean-Claude Trichet, Europos Centrinio Banko pirmininkui; Joaqu?n Almunia, Europos Komisijos nariui.

2.Bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistema (kodifikuota redakcija), pranešimas - Diana Wallis,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
3.Mokesčių sistema, taikoma įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis ir registruotos buveinės perkėlimui (kodifikuota redakcija), pranešimas - Diana Wallis,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
4.EB ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje, pranešimas - Paolo Costa,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
5.Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2004 -2008 m., pranešimas - Giusto Catania,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
6.Pasų ir kelionės dokumentų apsauginės savybės ir biometrikos standartai, pranešimas - Carlos Coelho,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
7.Metinė ataskaita dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, pranešimas -  Marco Cappato,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
8.Viešojo pirkimo sutartys gynybos ir saugumo srityse, pranešimas - Alexander Graf Lambsdorff,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
9. EB prisijungimas taikant Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklę Nr. 61, rekomendacija - Helmuth Markov,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
10. Įgaliojimas ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos 2007 m. Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188), pranešimas -  Ilda Figueiredo,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. 
Latvijos presidentas, Valdis Zatlers, dalyvaus Europos Parliamento podėdyje. Vėliau jis dalyvaus susitikime bei spaudos konferencijoje su Europos Parlamento presidentu, Hans-Gert Pöttering.

Trečiadienis, 2009 m. sausio 14 d.

Čekijos Respublikos ministras pirmininkas, Mirek Topolánek, pristatytas savo šalies prezidentavimo programą, ateinantiems šešiems mėnesiui. 

2006 m. darbo jūroje konvencija (procedūros, susijusios su socialiniu dialogu), pasiūlymas dėl rezoliucijos (B6- /2008)
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

1.Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga, pranešimas - Pasqualina Napoletano,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.

Padėtis Afrikos Kyšulyje, Tarybos ir Komisijos pareiškimai
Europos Sąjungos strategija Baltarusijos atžvilgiu, Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
Europos Sąjungos piliečių konsulinė apsauga trečiosiose šalyse, Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
Liepos 11-osios minėjimas – Srebrenicos žudynių aukoms atminti, Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
Komunikato dėl transliavimo svarstymas. Valstybės pagalba visuomeniniam transliavimui, Cornelis Visser, Ivo Belet, Ruth Hieronymi, Komisija, Žodinis klausimas.
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.
Europos Parlamentas taip pat aptars su Komisijos ir Tarybos atsovais Rusijos ir Ukrainos dujų konfliktą.

Ketvirtadienis, 2009 m. sausio 15 d.

Gyvūnų vežimas, žodinis klausimas -  Neil Parish, Cornelis Visser, Ivo Belet, 
Ruth Hieronymi, Komisija,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
Viduržemio jūros regiono mityba, žodinis klausimas - Neil Parish, Komisija,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.

1.JT Žmogaus teisių tarybos raida ir ES vaidmuo, pranešimas - Laima Liucija Andrikienė,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
2.Afganistanui skirtų ES lėšų biudžetinė kontrolė, pranešimas - Véronique Mathieu,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
3.Viešieji finansai EPS 2007 ir 2008 m., pranešimas - Donata Gottardi,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
4.Nepaliesti gamtos plotai Europoje,pranešimas - Gyula Hegyi,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
5.Direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir Direktyvos 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos perkėlimas į nacionalinę teisę, įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, pranešimas - Barbara Weiler, 
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
6.BŽP ir ekosisteminis žuvininkystės vadybos metodas, pranešimas -  Pedro Guerreiro,
Atsakingas Žuvininkystės komitetas.
7.Direktyvos 2002/73/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu perkėlimas į nacionalinę teisę ir taikymas, pranešimas - Teresa Riera Madurell,
Atsakingas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.

Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų.
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų. 
  
http://www.europarl.europa.eu/sides/indexPartSession.do?reference=2009-01&language=LT