Archyvas
Plenarinio posėdžio, vykstančio Strasbūre sausio 12-15 dienomis, naujienos
2009-01-13  / EP nario prof. A. Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Plenarinio posėdžio, vykstančio sausio 12-15 dienomis, pirmąją dieną Europos Parlamentas pranešė, jog trečiadienį pasirašys šiuos dokumentus, priimamus bendro sprendimo procedūra (Europos Sąjungos teisės aktų leidybos procedūra, pagal kurią teisės aktas priimamas bendru Tarybos bei Europos Parlamento sprendimu):
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektai(03701/2008/LEX - C6-0013/2009 - 2007/0113(COD));
- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tekstilės pavadinimų (nauja redakcija) (03650/2008/LEX - C6-0012/2009 - 2008/0005(COD));
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB
 (03674/2008/LEX - C6-0010/2009 - 2007/0214(COD));
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2299/89 
(03675/2008/LEX - C6-0008/2009 - 2007/0243(COD));
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą
(03676/2008/LEX -C6-0007/2009 - 2008/0041(COD));
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo,
susijusio su pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga, iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB ir panaikinantis Direktyvas 2003/102/EB bei 2005/66/EB 
(03651/2008/LEX - C6-0002/2009 - 2007/0201(COD)).