Archyvas
Europos Parlamentas svarstė naują asmens dokumentų apsaugos reglamentą
2009-01-13  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Šiandien, Europos Parlamente buvo svarstomas pasiūlymas dėl 2004 metais priimto reglamento dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų pakeitimo. Europos Parlamentui patvirtinus Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pasiūklytą reglamento projektą, 2009 m. birželį biometriniai pasai su veido atvaizdu ir pirštų atspaudais butų išduodami visose 27 ES šalyse bei Norvegijoje, Šveicarijoje ir Islandijoje ir turėtų būti naudojami kertant išorinę Šengeno erdvės teritoriją. Tokia dokumentų apsaugos sistema būtų skirta kovoti su nelegalia migracija, terorizmu bei dokumentų klastojimu. Komitetas teigia, kad reikia suvienodinti ankstesniu reglamentu leistas daryti išimtis, nes dėl teisinių ir saugumo sumetimų įpareigojimo duoti pirštų atspaudus valstybėms narėms išduodant pasus ir kitus kelionės dokumentus išimtys neturėtų būti paliekamos reglamentuoti nacionalinės teisės aktais. Reglamento projekte įtvirtinamas principas, kad kiekvienas asmuo turi turėti savo pasą, todėl net vaikai iki 12 metų turi turėti atskirus pasus ir negali būti tiesiog įrašomi į savo tėvų asmens dokumentus. Tiesa, pagal naująjį reglamento projektą, vaikų iki 12 metai pasai turėtų būti be pirštų anspaudų dėl jų nepastovumo. Reglamento projekte Komisijai nustatoma pareiga pateikti ataskaitą dėl bendrų apsaugos standartų vaikams vieniems arba su palyda kertant išorinę Europos Sąjungos sieną. Ta pati taisyklė būtų taikoma ir asmenims dėl fizinių savybių negalintiems teikti savo  pirštų antspaudų. Valstybės narės paraišką išduoti vizą ar kelionės dokumentą pateikusių asmenų biometrinius identifikatorius renka nepažeisdamos Europos žmogaus teisių pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje nustatytų teisių. europos Parlamentas ir Taryba pabrėžia, kad gali būti tikslinga suviendodinti ir dokumentų, reikalingų pasui išduoti, apsaugos standartus. Taryba, pagal reglamento projektą, turėtų parengti klausimyną apie valstybių narių taikomas procedūras bei poreikį jas suvienodinti.

Informacija iš:
www.europarl.eu