Archyvas
Europos Parlamentas svarstė rezoliuciją dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų
2009-02-09  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Trečiadienį Europos Parlamentas plenarinės sesijos metu pritarė Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pasiūlytam rezoliucijos projektui. Rezoliucijoje pritariama Komisijos komunikatui dėl ikiprekybinių viešųjų pirkimų ir pateikiami pasiūlymai kaip geriau įgyvendinti ikiprekybinius viešuosius pirkimus praktikoje. Komisija 2007 metų Komunikate apibrėžė ikiprekybinius viešuosius pirkimus kaip metodą, kai įsigyjamos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros paslaugos, išskyrus tas, „kurių nauda atitenka išimtinai perkančiajai organizacijai ir yra panaudojama jos reikalams vykdyti, su sąlyga, kad už suteiktą paslaugą visiškai atsiskaito perkančioji organizacija“ ir tas, kurios yra laikomos valstybės pagalba. Komunikato tikslas užtikrinti tokių mokslinių ir technologinių paslaugų pirkimą viešajame sektoriuje siekiant pagerinti viešųjų paslaugų kokybę bei prieinamumą. Tokių paslaugų būtinybė iškyla tais atvejais, kai viešajame sektoriuje atsiranda poreikis įdiegti naujas prekes, gamybos metodus, ar kitas naujoves, kurios dar nenaudojamos praktikoje ir kurių sprendimo būdai dar nėra sukurti. Tradiciškai Europoje iškilus naujovių poreikiui, viešojo sektoriaus institucijos sudaro išskirtinio pirkimo sutartis su bendrovėmis, pagal kurias privati bedrovė kuria naują produktą ar kitą viešojo sektoriaus interesus tenkinančią technologiją, o ją sukūrus, visos intelektinės nuosavybės  bei tolimesnio galutinio produkto panaudojimo teisės pereina viešajai institucijai. Komunikate pabrėžiama, kad tokios sutartys turi tenkinti Europos Sąjungos viešųjų pirkimų taisykles, neužtikrina rizikos pasidalijimo tarp užsakovų ir gamintojų bei stabdo naujovių įdiegimą viešajame sektroiuje. Siekiant išspręsti šias problemas, komunikate siūloma valstybėms narėms įtvirtinti teisinius pagrindus sudaryti mokslinių tyrimų ir technologijos plėtros sutartis, pagal kurias viešajai institucijai nepereitų išskirtinės teisės į naujai sukurtą produktą, o pasiekus galutinę kūrimo stadiją, dėl jau komercinio produkto pirkimo reikėtų skelbti tradicinį viešųjų prikimų konkursą. Tokia tvarka užtikrintų konkurenciją mokslinių tyrimų srityje, leistų viešajam sektroriui išsirinkti geriausiai jų poreikius atitinkančius produktus ir spręsti apie jų potencialią panaudojimo galimybę dar kūrimo stadijoje, o įmonėms išsaugotų intelektinės nuosavybės teises tolimesniame produkcijos komercinio panaudojimo etape.
   Profesorius Aloyzas Sakalas buvo nuomonės referentas Europos Parlamento Teisės reikalų komitete, pateikęs atsakingam Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui savo nuomonę dėl Komisijos komunikato. Aloyzas Sakalas savo nuomonėje akcentavo būtinybę užtikrinti mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimą ikiprekybiniuose viešuosiuose pirkimuose bei sudaryti aiškų ikiprekybinių pirkimų vadovą visomis Europos Sąjungos kalbomis, kuriame būtų pateikiami praktiniai veikimo pavyzdžiai, taip užtikrinant teisinį tikrumą bei apsaugant mažujų ir vidutinių įmonių interesus. Aloyzas Sakals taip pat siūlė Komisijai pateikti konkrečių pavyzdžių dėl rizikos pasidalijimo tokio tipo sutartyse, ypač užtikrinant intelektinės nuosavybės teisių išsaugojimą ikipreprkybiniuose konkursuose dalyvaujančioms įmonėms, nes tai, kaip rodo JAV ir Japonijos pavyzdžiai, skatina daugelio įmonių dalyvavimą tokio tipo konkursuose. Reikia pažymėti, jog visi prof. A. Sakalo pasiūlymai atsakingo Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto buvo įtraukti į rezoliucijos tekstą, kuriam pritarė Europos Parlamentas.

Informacija iš: www.europarl.eu