Archyvas
Plenarinio posėdžio, vyksiančio vasario 18-19 dienomis Briuselyje, darbotvarkė
2009-02-17

Trečiadienis, 2009m.vasario 18d.      

1. Europos Sąjungos vaidmuo Vidurio Rytuose - Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai ir Komisijos pranešimai
2. 2007 m. metinis pranešimas dėl BUSP pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų- pranešimas, Jacek Saryusz-Wolski,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
3. Europos saugumo strategija ir Europos saugumo ir gynybos politika-
pranešimas, Karl von Wogau,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
4. NATO vaidmuo ES saugumo sistemoje - pranešimas, Ari Vatanen,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
5. Barselonos procesas: Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga - 
pranešimas, Pasqualina Napoletano,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
6. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės persvarstymas - 
pranešimas,Konrad Szymański,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
7. Veiksmų, nepatenkančių į oficialios vystymosi pagalbos sritį, finansavimas šalyse, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006- pranešimas, Thijs Berman,
Atsakingas Vystymosi komitetas.
8. Bendrijos teisinis Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros (ERI) pagrindas - pranešimas, Teresa Riera Madurell ,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
9. Ypatingas dėmesys vaikų klausimui ES vykdant išorės veiksmus - pranešimas, Glenys Kinnock,
Atsakingas Vystymosi komittas.
10. Direktyvos 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo taikymas Europos bendrijoje - pranešimas, Jean Louis Cottigny,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.
11. Socialinė ekonomika - pranešimas, Patrizia Toia,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.
12. Psichikos sveikata - pranešimas, Evangelia Tzampazi,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
13. Su nafta susijusių problemų sprendimas - pranešimas, Herbert Reul,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
14. Nacionalinių efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų apžvalga. Pirmasis įvertinimas - pranešimas, András Gyürk,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
15. Bendrosios žuvininkystės politikos taikomieji moksliniai tyrimai -
pranešimas, Rosa Miguélez Ramos,
Atsakingas Žuvininkysrės komitetas.

Ketvirtadienis, 2009m.vasario 19d.

1. Lengvatiniai pridėtinės vertės mokesčio tarifai - 
pranešimas, Ieke van den Burg,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
2. 2006 ir 2007 m. konkurencijos politikos ataskaitos - 
pranešimas, Jonathan Evans,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
3. Europos tarnybinis pažymėjimas paslaugų teikėjams - pranešimas, Charlotte Cederschiöld,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
4. Su banginių medžiokle susiję Bendrijos veiksmai - 
pranešimas, Elspeth Attwooll,
Atsakingas Žuvininkystės komitetas.
5. Bendrijos dalyvavimas Europos audiovizualinėje observatorijoje - pranešimas, Ivo Belet,
Atsakingas Kultūros ir Švietimo komitetas.
6. Pasėlių statistika - pranešimas, Elisabeth Jeggle,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
7. Konvencijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo Šiaurės Rytų Atlanto žvejybos sektoriuje pakeitimai - pranešimas, Philippe Morillon,
Atsakingas Žuvininkystės komitetas.
8. Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biuro veiklos organizavimas - pranešimas, Hanne Dahl,
Atsakingas Konstitucinių reikalų komitetas.
9. Darbo tvarkos taisyklių straipsnių dėl peticijų pakeitimas - pranešimas, Gérard Onesta,
Atsakingas Konstitucinių reikalų komitetas.
10. Aromatinti vynai, aromatinti vyno gėrimai ir aromatinti vyno kokteiliai (nauja redakcija) - pranešimas, József Szájer,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
11. CŽV vykdytas Europos valstybių panaudojimas gabenant kalinius ir neteisėtas kalinimas - pasliūlymai dėl rezoliucijų.