Archyvas
Siekiama didinti darbuotojų informavimo ir konsultavimo teisių apimtį
2009-02-20  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Vakar Europos Parlamentas plenarinio posėdžio metu balsavo dėl rezoliucijos dėl Direktyvos 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos Bendrijoje taikymo. Direktyva numato darbadvių, kurių įmonėse dirba daugiau nei 50 darbuotojų arba kurių įmonių padaliniuose dirba mažiausiai 20 darbuotojų, pareigą informuoti darbuotojus bei konsultuotis su jais įmonių veiklos plėtros, užimtumo kaitos, struktūros, esminiais darbo organizavimo ir sutartinių santykių klausimais. Direktyva į nacionlinę teisę turėjo būti perkelta iki 2005 kovo 23 dienos. Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl šios direktyvos taikymo, priėmė rezoliuciją, išreišikiančią parlamento narių nuomonę dėl priemonių, kurių turėtų imtis Komisija ir valstybės narės užtikrinant geresnį direktyvos taikymą ateityje. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad valstybės narės vėlavo perkelti direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę, o kai kurios to nepadarė iki dabar, todėl ši situacija turėtų būti kuo skubiau pakeista efektyviai ir tinkamai perkeliant direktyvos nuostatas. Europos Parlamentas pastebėjo, jog direktyvoje suteikiama daug laisvės darbdaviams spręsti dėl darbuotojų skaičiaus, dažnai neįskaičiuojant laikinai dirbančių ar atostogaujančių asmenų šiuo būdu išvengiant direktyvos taikymo. Parlamento nuomone, reikėtų aiškiai nustatyti darbuotojų skaičiavimo taisykles taip užkertant kelią šiai darbdavių praktikai. Rezoliucijoje taip pat skatinama keisti minimalaus darbuotojų skaičiaus reikalavimą išplečiant direktyvos taikymo sritį visoms įmonėms, išskyrus mikroįmones. Rezoliucijoje valstybės narės raginamos aiškiai apibrėžti informavimo sąvoką bei numatyti, kokią informaciją darbdaviai gali laikyti konfidencialia, nes apie šią informaciją darbdaviai nėra įpareigoti informuoti darbuotojų. Rezoliucijoje valstybės narės skatinamos kuo skubiau numatyti darbdaviams, nesilaikantiems direktyvos įpareigojimų, sankcijas, kurios būtų pakankamai atgrasančios, nes, Europos Parlamento nuomone, tai daryti įpareigoja ne tik direktyvos nuostatos, bet ir bendra Teisingumo Teismo praktika. Komisija šiuo Parlamento dokumentu paraginta aktyviai bendradarbiauti su nacionlinėmis institucijomis ir socialiniais partneriais bei skatinti valstybes efektyviau įgyvendinti direktyvą.

Informacija iš: www.europarl.eu