Archyvas
Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą vaikų teisių apsauga
2009-02-20  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Briuselyje vykstančiame plenariniame posėdyje Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, skatinančią efektyviau ir nuosekliau užtikrinti vaikų teises Europos Sąjungai vykdant išorės veiksmus. Europos Parlamento Vystymosi komiteto pasliūlytame rezoliucijose tekste atsižvelgiant į Komisijos komunikatą, Komisijos darbo dokumentus, Tarybos išvadas šiuo klausimu bei Jungtinių Tautų Vaikų fondo veiklą, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvenciją ir kitus tarptautinius instrumentus siūloma gerinti padėtį vaikų teisių apsaugos srityje imantis konkrečių priemonių. Rezoliucijoje apgailestaujama, jog pasaulyje kas dieną miršta 26 tūkst. vaikų dėl priežasčių, kurios galėtų būti išspręstos nebrangiomis paparastomis priemonėmis, vaikų apsauga nėra politikos prioritetas nuo karinių konfliktų bei skurdo kenčiančiose šalyse, vaikai daugelyje valstybių neturi galimybių įgyti net ir pradinį išsilavinimą, maisto ir būtiniausių medicininių paslaugų. Atsižvelgdami į šias ir daugelį kitų pasaulyje su vaikų teisėmis susijusių problemų, kurios nesuderinamos su Europos Sąjungos valstybių narių tūkstantmečio plano įsipareigojimais, Europos Parlamento nariai pritarė Komisijos komunikatui šia tema ir pasiūlė keletą Europos Sąjungos veiklos prioritų šiuo klausimu. Rezoliucijoje siūloma vaikų teisių klausimą sistemingai įtraukti į ES politinį dialogą ir diskusijas su šalimis partnerėmis, o Komisija skatinama padėti šalims partnerėms patvirtinti vaikams palankų biudžetą, ypač tuo atveju, jeigu Europos Bendrija teikia biudžeto paramą, ir parengti integruotus išsamius nacionalinius veiksmų planus, skirtus vaikų klausimams, nustatant aiškius su vaikų teisėmis susijusius kriterijus. Europos Parlamento dokumente ES institucijoms siūloma skatinti trečiųjų šalių vyriausybes užtikrinti tarptautines vaiko teisių normas ES vykdant išorės veiksmus. Komisija taip pat raginama pasiūlyti vieną į Europos Sąjungą importuojamų produktų ženklinimo metodą, kuriuo būtų patvirtinama, kad produktai buvo pagaminti nenaudojant vaikų darbo jėgos nė vienu gamybos grandinės etapu, pavyzdžiui, ant šių produktų pakuotės nurodant „nenaudota vaikų darbo jėga“. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad Europos saugumo ir gynybos politikos misijose vaikų teisių apsaugos klausimai turėtų tapti privalomai analizuojama ir įtraukiami į misijų darbuotojų mokymus. Parlamentas atkreipė dėmesį, jog būtina pasaulio lygiu spręsti vaikų mirštamumo mažinimo, sergamumo ŽIV/AIDS, nepakankamo išsilavinimo, mergaičių diskriminavimo ir smurto prieš jas ir daugelį kitų problemų. Europos Parlamento nariai skatina Komisiją ir valstybes nares siekti  politikos vaikų klausimu nuoseklumo įtraukiant šiuos klausimus į svarbiausias politikos sritis, pvz.: saugumo, klimato kaitos, migracijos ir pagalbos veiksmingumo. 
   Pažymėtina, kad Užsienio reikalų komitetas, kurio narys yra ir prof. Aloyzas Sakalas teikė atsakingam Vystymosi komitetui savo nuomonę dėl šios rezoliucijos. Aloyzas Sakalas savo pasiūlyme dėl komiteto nuomonės siūlė pabrėžti rezoliucijos tekste, jog pusė pasaulio gyventojų yra vaikai; todėl vaiko teisės turi būti vienas iš svarbiausių ES vystymosi politikos klausimų, bei kad pagal JT Vaiko teisių konvenciją vaiko teisės tapo neatskiriama visų žmogaus teisių dalimi, todėl Taryba ir Komisija turi būti raginamos įtraukti šį klausimą į bet kokį dvišalį ir daugiašalį dialogą žmogaus teisių ir politiniais klausimais, taip pat įtraukti vaiko teisių klausimą į savo socialinės, švietimo, ekonomikos ir politikos sritis.

Informacija iš: www.europarl.eu