Archyvas
Plenarinio posėdžio, vyksiančio kovo mėnesio 9-12 dienosmi Strasbūre, darbotvarkė
2009-02-23

2009 metų kovo 9 diena, Strasbūras

1. Tarptautinė moters diena bei pirmųjų EP rinkimų bei visuotinės rinkimų teisės trisdešimtmetis- buvusiosios Europos Parlamento pirmininkės Simone Veil kreipimasis.
2.  Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos įgyvendinimo gairės-  pranešimas, Sylvia-Yvonne Kaufmann,
Atsakingas Konstitucinių reikalų komitetas.
3. 2010 m. biudžetas, III skirsnis - Komisija. 2010 m. biudžeto gairės- pranešimas,  László Surján
Atsakingas Biudžeto komitetas.
4. 2010 m. biudžeto gairės, kiti skirsniai- pranešimas, Vladimír Maňka,
Atsakingas Biudžeto komitetas.
5.  Įmonių buveinių perkėlimas į kitą šalį -pranešimas, Klaus Heiner Lehne,
 Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
6. Europos privačios bendrovės statutas – pranešimas, Klaus-Heiner Lehne,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
7. Bendros Europos prieglobsčio suteikimo sistemos ateitis- pranešimas, Giusto Catania,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
8. Pasirengimas kitiems Europos Sąjungos sienų valdymo etapams ir panaši patirtis trečiosiose šalyse – pranešimas, Jeanine Hennis-Plasschaert,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
9. Romų socialinė padėtis ir galimybių jiems patekti į ES darbo rinką gerinimas - pranešimas, Magda Kósáné Kovács,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.

2009 metų kovo 10 diena, Strasbūras


1. Smulkiojo verslo aktas – pranešimas,  Edit Herczog,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
2. Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) – pranešimas,  Dagmar Roth-Behrendt,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
3 Europos bendrijos ir Armėnijos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų pasirašymo ir preliminaraus taikymo – pranešimas, Paolo Costa,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas .
4. Europos bendrijos ir Izraelio susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir preliminaraus taikymo – pranešimas, Paolo Costa,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
5. Europos bendrijos ir Pietų Afrikos Respublikos susitarimo Papildomo protokolo sudarymas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą – pranešimas, Josep Borrell Fontelles,
Atsakingas Vystymosi komitetas
6. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) – pranešimas, Luis de Grandes Pascual,
Atsakinga Parlamento delegacija Taikinimo Komitete
7. Laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrosios taisyklės ir standartai (nauja redakcija) – pranešimas,  Luis de Grandes Pascual,
Atsakinga Parlamento delegacija Taikinimo Komitete.
8.  Uosto valstybės kontrolė (nauja redakcija) – pranešimas, Dominique VlastoUosto,
Atsakinga Parlamento delegacija Taikinimo Komitete.
9. Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistema – pranešimas, Dirk Sterckx,
Atsakinga Parlamento delegacija Taikinimo Komitete.
10. Avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimai – pranešimas,  Jaromír Kohlíček,
Parlamento delegacija Taikinimo Komitete.
11.  Keleivių vežėjų jūra atsakomybė avarijų atveju – pranešimas, Paolo Costa,
Atsakinga Parlamento delegacija Taikinimo Komitete.
12. Laivų savininkų atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus draudimas -  rekomendacija antrajam svarstymui, Gilles Savary,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
13. Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis - rekomendacija antrajam svarstymui, Emanuel Jardim Fernandes,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
14. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra – pranešimas, Saïd El Khadraoui,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
15. Ekologiškas transportas ir išorės sąnaudų priskyrimas vidaus sąnaudoms – pranešimas,  Georg Jarzembowski,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
16. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai – pranešimas, Andreas Schwab,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
17. Apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūra ir tarifai – pranešimas, Zsolt László Becsey,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

2009 metų kovo 11 diena, Strasbūras

1. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai. Lisabonos strategija -  bendros diskusijos.
2. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.) - Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
3. Europos ekonomikos atkūrimo planas – pranešimas, Elisa Ferreira,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
4. Valstybių narių užimtumo politikos gairės- pranešimas,  Jan Andersson,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.
5. Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką – pranešimas, Evgeni Kirilov,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
6. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas – pranešimas,  Reimer Böge,
Atsakingas Biudžeto komitetas.
7. Taisomasis biudžetas Nr. 1/2009: potvyniai Rumunijoje – pranešimas, Jutta Haug,
Atsakingas Biudžeto komitetas.
8. Pasiūlymas dėl biuro sprendimo - Parlamento darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnio taikymo pratęsimas iki septintosios Parlamento kadencijos pabaigos.
9. Stojimo derybos su Kroatija 2008 m., stojimo derybos su Turkija 2008 m., stojimo derybos su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija 2008 m.  -  Tarybos ir Komisijos pareiškimai.     
10. Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimai – pranešimas, Annemie Neyts-Uyttebroeck,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
11. Vaikų priežiūros įstaigos. Barselonos tikslai - Komisijos pareiškimas.
12. Įmonės Qimonda uždarymo Vokietijoje ir Portugalijoje bei tūkstančių darbo vietų praradimo Europoje pavojus - Komisijos pareiškimas.
13. Elektroninių pinigų įstaigų veikla – pranešimas, John Purvis,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
14. Pramoniniai teršalai (integruota taršos prevencija ir kontrolė) (nauja redakcija) – pranešimas, Holger Krahmer,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.

2009 metų kovo 12 diena, Strasbūras

1. Europos Sąjungos, Brazilijos ir Meksikos strateginė partnerystė - bendros diskusijos.
2. Europos Sąjungos ir Brazilijos strateginė partnerystė – pranešimas, Maria Eleni Koppa,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
3. ES ir Meksikos strateginė partnerystė – pranešimas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
4. Komisijos veiksmų dėl integruotos vidaus kontrolės sistemos planas – pranešimas, Gabriele Stauner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
5. Geresnės karjeros ir judumo galimybės. Mokslo darbuotojams skirta Europos partnerystė – pranešimas, Pia Elda Locatelli,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
6. Vartotojų, ypač nepilnamečių, apsauga atsižvelgiant į vaizdo žaidimų naudojimą – pranešimas, Toine Manders,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
7. Azartinių lošimų internete patikimumas – pranešimas,  Christel Schaldemose,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas.
8. Bendros aviacijos erdvės su Izraeliu kūrimas – pranešimas, Luca Romagnoli,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
9 Europos Sąjungos, o ypač Pietų Europos, žemės ūkio paskirties žemės kokybės prastėjimo problema. Sprendimas naudojant ES žemės ūkio politikos priemones – pranešimas, Vincenzo Aita,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
10. Maisto kokybės užtikrinimas. Standartų suderinimas arba tarpusavio pripažinimas – pranešimas, Maria Petre,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
11. Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose – pranešimas, Manuel Medina Ortega,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
12. Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito įgyvendinimas – pranešimas, Bert Doorn,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
13. Veiksmingas teismo sprendimų vykdymas Europos Sąjungoje: skolininkų turto skaidrumas – pranešimas, Neena Gill,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
14. Europos pilietybės problemos ir perspektyvos – pranešimas, Urszula Gacek,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
15. Vienodas požiūris į vyrus ir moteris scenos menų srityje – pranešimas, Claire Gibault,
Atsakingas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.
16. Kova su moterų lyties organų žalojimu ES – pranešimas, Cristiana Muscardini,
Atsakingas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.
17. Autorių teisių perspektyvos ES – pranešimas, Manuel Medina Ortega
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.

 Informacija iš: www.europarl.europa.eu