Archyvas
Įmonių registruotųjų buveinių perkėlimas į kitą šalį
2009-03-10  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Plenarinio posėdžio metu, Europos Parlamento balsavimui buvo pateiktas rezoliucijos, už kurios rengimą atsakingas Teisės reikalų komitetas, projektas. Rezoliucijoje Komisija skatinama pasiūlyti direktyvą, kuri numatytų įmonių buveinių perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą, sąlygas ir ribojimus. Pranešime dėl rezoliucijos pastebima, kad vadovaujantis dabartiniu valstybių narių reglamentavimu įmonės gali perkelti buveinę tik tuomet, kai nutraukiama įmonės veikla ir kitoje valstybėje narėje steigiamas naujas juridinis asmuo arba kitoje  valstybėje narėje steigiamas naujas juridinis asmuo, su kuriuo vėliau primoji įmonė susijungia. Teisės reikalų komiteto nuomone toks reguliavimas prieštarauja ne tik Teisingumo Teismo doktrinai, įtvirtintai Daily Mail and General Trust, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC Systems ir Cadbury Schweppes ir kitose bylose, bet ir pačiai Europos Bendrijų steigimo sutarčiai, kurioje įtvirtinta įmonių įsisteigimo laisvė. Rezoliucijos priede Komisijai siūloma įtvirtinti reglamentavimą, pagal kurį registruotųjų buveinių perkėlimas į kitą šalį nesukeltų atitinkamos įmonės likvidavimo arba jos juridinio statuso praradimo arba laikino sustabdymo. Dėl šios priežasties įmonė neprarastų savo juridinio statuso ir nebūtų nedaromas poveikis visam jos turtui, įsipareigojimams ir sutartiniams santykiams. Pasiūlyme įtvirtinama galimybė įmonės valdančiajam organui teikti pasiūlymą akcininkų susirinkimui dėl buveinės perkėlimo, kuriame be kitų formalumų turėtų būti nurodoma ir teisinė įmonės forma priimančiojoje valstybėje bei įmonės nariams, darbuotojams ir kreditoriams užtikrinamos teisės arba kitos siūlomos susijusios priemonės. Buveinės valstybės kompetentingos institucijos būtų atsakingos už specialaus pažymėjimo, užtikrinančio formalumų įvykdymą, išdavimą. Pažymėjimas, steigimo sutarties kopija ir įmonei numatyti įstatai priimančiojoje valstybėje narėje bei perkėlimo pasiūlymo kopija per nustatytą laikotarpį būtų pateikiami priimančiosios valstybės narės organui, atsakingam už įregistravimą. Šie dokumentai laikomi pakankamais, kad įmonė būtų įregistruota priimančiojoje valstybėje narėje. Rezoliucijoje taip pat pabrėžiama, kad būtina užtikrinti darbuotojų dalyvavimo apsaugą, jei priimančiojoje valstybėje šis yra nepakankamas. Teisės akte Komisija taip pat skatinama numatyti, kad įmonėms, kurioms pradėtos savanoriško likvidavimo, likvidavimo dėl bankroto, bankroto arba mokėjimų sustabdymo ar kitos panašios procedūros, negalėtų perkelti savo registruotosios buveinės į kitą Bendrijos valstybę narę.

Informacija iš: www.europarl.eu