Archyvas
Pasiūlyta rezoliucija dėl Tarptautinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai
2009-03-12  / EP nario Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Strasbūre vystančiame plenariniame posėdyje, Užsienių reikalų komitetas pasiūlė Europos Parlamentui balsuoti dėl rekomendacijos Tarybai, išdėstančios Parlamento poziciją Tarptautinio tribunolo buvusiai Jugoslavijai klausimais. Tarptautinis tribunolas buvusiai Jugoslavijai - Jungtinių Tautų saugumo Tarybos įkurtas tribunolas, skirtas tarptautinės humanitarinės teisės, tarptautinės karo teisės pažeidimams bei nusikaltimams žmogiškumui tirti. Tribunolas turi jurisdikciją nagrinėti nusikaltimus, įvykdytus fizinių asmenų buvusios Jugoslavijos teritorijoje nuo 1991 metų. Per savo veikimo laiką (nuo 1993 metų) tribunolas išdavė 161 kaltinamąjį aktą ir užbaigė teismo procesus 116 asmenų atžvilgiu. Europos Parlamentui pasiūlytoje rezoliucijoje atsižvelgiama į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją, kurioje nustatyta konkreti tribunolo uždarymo data (2010 metų) ir išreiškiama Parlamento narių pozicija dėl tokio sprendimo. Dokumente teigiama, kad Europos Sąjungos Taryba turėtų išnagrinėti bei aptarti su Jungtinėmis Tautomis galimybes pratęsti tribunolo veiklą iki 2012 metų, nes būtent ši data, pačio tribunolo nuomone, realiai atspindi galimybes baigti pradėtus darbus ir įvykdyti teisingumo visose pradėtose bylose. Rezoliucijoje taip pat pastebima, kad du itin svarbūs įtariamieji - Ratko Mladić ir Goran Hadžić vis dar yra laisvėje ir kad jų nuteisimas yra itin siektinas tribunolo tikslų ir misijos kontekste. Dokumente pabrėžiama, kad tribunolo darbo krūvis buvo sumažintas perduodant dalį bylų nacionalinėms teisminėms institucijoms buvusios Jugoslavijos šalyse, tačiau tokia praktika turėtų būti tęsiama apgalvotai, nes, bet kuriuo atveju, teisingumo vykdymas negali nukentėti dėl administracinių priežasčių. Rezoliucijoje Taryba paskatinta imtis iniciatyvos spręsti tribunolo archyvų ir kitų dokumentų išsaugojimo klausimus po tribunolo uždarymo bei dėti pastangas vienijant ES, Jungtinių Tautų ir kitų institucijų veiklą etninei taikai, susitaikymui ir aukų apsaugai užtikrinti. Parlamentas taip pat išreiškė nuomonę savo rekomendacijoje, jog ES yra būtina nuspręsti, kokais kriterijais bus vadovaujamasi sprendžiant apie teisingumo sistemos funkcionavimą Vakarų Balkanų šalyse po tribunolo uždarymo ir kokiomis priemonėmis Europos Sąjunga galėtų padėti karo nusikaltimų tyrimui ir teisingumo vykdymui šiose šalyse.

Informacija iš:
www.europarl.eu
Tungtinių tautų tribunolo buvusiai Jugoslavijai puslapis:
www.icty.org