Archyvas
Plenarinio posėdžio, vyksiančio kovo mėnesio 23-26 dienomis Strasbūre, darbotvarkė
2009-03-18

2009 metų kovo 23 diena, Strasbūras

1. EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas –   rekomendacija, Erika Mann,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas
2. EB ir CARIFORUM valstybių ekonominės partnerystės susitarimas - rekomendacija David Martin,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas
3. EB ir CARIFORUM partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, David Martin,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
4. EB ir Ganos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, Christofer Fjellner,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
5. EB ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, Glyn Ford,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
6. EB ir PAVB EPS valstybių laikinasis ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, Robert Sturdy,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
7. EB ir Rytų ir Pietų Afrikos valstybių ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, Daniel Caspary,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
8. EB ir Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
9. EB ir Centrinės Afrikos tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, Kader Arif,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
10. EB ir Dramblio Kaulo Kranto tarpinis ekonominės partnerystės susitarimas – žodiniai klausimai, Helmuth Markov, Erika Mann,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
11. Vieneri metai po Lisabonos sutarties: kuriama ES ir Afrikos partnerystė – pranešimas, Maria Martens,
Atsakingas Vystymosi komitetas.
12. Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai – pranešimas, Brian Crowley,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
13. Kosmetikos gaminiai (nauja redakcija) – pranešimas, Dagmar Roth-Behrendt,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
14. Biudžetas – bendros diskusijos.
15. Biudžeto išteklių skirstymo priemonė – pranešimas, Kyösti Virrankoski,
Atsakingas Biudžeto komitetas.
16. 2007–2013 m. finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūra – pranešimas, Reimer Böge,
Atsakingas Biudžeto komitetas.
17. TVT sutartys – pranešimas, Alain Hutchinson,
Atsakingas Vystymosi komitetas.
18. ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimas – pranešimas, Sajjad Karim,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
19. Subrangos įmonių socialinė atsakomybė gamybos proceso metu – pranešimas, Lasse Lehtinen,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.
20. Maisto produktų kainos Europoje – pranešimas, Katerina Batzeli,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
21. Meno studijos Europos Sąjungoje – pranešimas, Maria Badia i Cutchet, Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.
22. Aktyvus dialogas su piliečiais Europos klausimu – pranešimas, Gyula Hegyi,
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.
23. Kova su moterų lyties organų žalojimu ES – pranešimas, Cristiana Muscardini,
Atsakingas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas.

Kovo 24 diena, Strasbūras

1. Sanglaudos politika – bendros diskusijos.
2. Žalioji knyga apie teritorinę sanglaudą ir diskusijų apie būsimą sanglaudos politikos reformą būklė – pranešimas, Lambert van Nistelrooij,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
3. Pažangioji patirtis regioninės politikos srityje ir struktūrinių fondų lėšų naudojimo kliūtys – pranešimas, Constanze Angela Krehl,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
4. Miestų aspektas vykdant sanglaudos politiką naujuoju programavimo laikotarpiu – pranešimas, Oldřich Vlasák,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
5. Sanglaudos politikos papildymas kaimo plėtros priemonėmis ir suderinimas su jomis – pranešimas, Wojciech Roszkowski,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
6. Struktūrinių fondų reglamento įgyvendinimas 2007–2013 m. Derybų dėl nacionalinių sanglaudos strategijų ir veiklos programų rezultatai – pranešimas, Miraslav Mikolašik
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
7. EB ir Nepalo susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo aspektų – pranešimas, Paolo Costa,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
8. Ratiniai žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai (kodifikuota redakcija) – pranešimas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
9. Bendrijos atleidimo nuo muitų sistema (kodifikuota redakcija) – pranešimas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
10. Apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūra ir tarifai – pranešimas, Zsolt László Becsey,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
11. Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti – pranešimas, Zsolt László Becsey,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
12. ES prioritetai 64-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje – pranešimas, Alexander Graf Lambsdorff,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
13. Europos centrinio banko renkama statistinė informacija – pranešimas, Sirpa Pietikäinen,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
14. Biocidinių produktų pateikimas į rinką – pranešimas, Daciana Octavia Sârbu,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
15. Pasirengimas balandžio 2 d. vyksiančiam Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimui - dalyvaujant Jungtinės Karalystės Ministrui Pirmininkui Europos Vadovų Tarybos nariui Gordon Brown – prioritetinės diskusijos.
16. Balandžio mėn. vyksiantis Didžiojo dvidešimtuko aukščiausiojo lygio susitikimas – žodiniai klausimai, Pervenche Berès,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
17. EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos
Dalyvaujant EIB pirmininkui Ph. Maystadt, ERPB pirmininkui Th. Mirow, ir J. Almunia – bendros diskusijos.
18. EIB ir ERPB 2007 m. metinės ataskaitos – pranešimas, Gay Mitchell,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
19. Bendrijos garantija EIB – pranešimas, Esko Seppänen,
Atsakingas Biudžeto komitetas.
20. Europos dangus – bendros diskusijos.
21. Europos oro transporto sistemos laimėjimai ir perspektyvos – pranešimas, Marian-Jean Marinescu,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
22. Aerodromai, oro eismo valdymas ir oro navigacijos paslaugos – pranešimas, Marian-Jean Marinescu,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas.
23. Automobilių pramonės ateitis – Komisijos pareiškimas.
24.Bendrieji konsuliniai nurodymai: biometriniai duomenys ir prašymai gauti vizą - rekomendacija antrajam svarstymui, Sarah Ludford,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
25. Nauji maisto produktai (bendra procedūra) – pranešimas, Kartika Tamara Liotard,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.

2009 metų kovo 25 diena, Strasbūras

1. Prioritetinės diskusijos
2. Europos Vadovų Tarybos rezultatai (2009 m. kovo 19-20 d.) - Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
3. Transatlantinių santykių padėtis po rinkimų JAV – pranešimas, Francisco José Millán Mon,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
4. Turkmėnistanas – bendros diskusijos.
5. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnija – žodiniai klausimai, Ona Juknevičienė Jan Marinus Wiersma, Erika Mann, Daniel Caspary, Robert Sturdy, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis.
6. Laikinasis susitarimas su Turkmėnija – pranešimas, Daniel Caspary,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
7. Europos sąžinė ir totalitarizmas – žodiniai klausimai, Jana Hybášková, Hanna Foltyn-Kubicka.
8. Saugumo ir pagrindinių laisvių internete stiprinimas – pranešimas, Stavros Lambrinidis,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
9. Ozono sluoksnį ardančios medžiagos (nauja redakcija) – pranešimas, Johannes Blokland,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
10. Baltoji knyga dėl ieškinių atlyginti žalą, patirtą dėl EB antimonopolinių taisyklių pažeidimo – pranešimas, Klaus-Heiner Lehne,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.

2009 metų kovo 26 diena, Strasbūras

1. Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems asmenims (bendro reglamento dėl bendro rinkos organizavimo keitimas) – pranešimas, Czesław Adam Siekierski,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
2. Kolektyvinis žalos atlyginimas – Komisijos pareiškimas.
3. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos darbas 2008 m. – pranešimas, Thierry Cornillet,
Atsakingas Vystymosi komitetas.
4. Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai – pranešimas, Frédérique Ries,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
5. Ispanijoje vykdomos ekstensyvios urbanizacijos įtaka Europos piliečių asmens teisėms, aplinkai ir ES teisės taikymui, remiantis gautomis peticijomis – pranešimas, Margrete Auken,
Atsakingas Peticijų komitetas.
6. Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis – pranešimas, Vasco Graça Moura,
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.
7. Veiksmai priėmus Europos Sąjungos šalių sporto ministrų deklaraciją, pasirašytą per ministrų susitikimą 2008 m. lapkričio mėn. Bjarice – žodinis klausimas, Katerina Batzeli, Doris Pack,
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.

Informacija iš:
www.europarl.eu