Archyvas
Svarstyti Kroatijos, Turkijos ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pažangos klausimai
2009-03-20  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Kovo 11 dieną Europos Parlamento plenarinio posėdžio metu vyko balsavimas dėl trijų rezoliucijų - dėl 2008 m. Kroatijos pažangos ataskaitos; dėl 2008 m. Turkijos pažangos ataskaitos bei dėl 2008 m. Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (toliau - BJR Makedonijos) ataskaitos. Po balsavimo dėl šių dokumentų Europos Parlamentas diskutavo trijų minėtų šalių narystės Europos sąjungoje perspektyvų klausimais.
   Europos Parlamento rezoliucijoje bei diskusijose dėl Kroatijos pažangos, Europos Parlamentas išreiškė nuomone, jog šios šalies pažanga yra didžiausia ir iš ėmės tenkina pasirengimo narystei reikalavimus. Nepaisant apkritai teigiamo įvertinimo rezoliucijoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad Kroatija turi efektyviau kovoti su organizuotu nusikalstamumu, korupcija. Kroatija taip pat raginama tęsti teismų reformą (toliau vykdant teigiamai vertinamų specialių teismų skyrių, skirtų kovoti su korupcija, kūrimą) bei užtikrinti besąlyginę pagalbą Tribunolo buvusiai Jugoslavijai. Dokumente taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, kad Kroatija turi ir toliau tobulinti tautinių mažumų apsaugos ir socialinės gerovės būklę bei užtikrinti visapusišką nediskriminaciją visose srityse. Europos Parlamentas rezoliucijoje nedviprasmiškai išsakė nuomonę, jog Kroatijai būtina gerinti teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktus, kokybę; užtikrinti efektyvų ES skiriamų lėšų įsisavinimą bei sureguliuoti konfliktą su Slovėnija dėl pasienio teritorijų.
   Rezoliucijoje dėl Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Europos Parlamentas išreiškė nuomonę, kad dabartinė situacija,kai praėjus trejiems metams nuo ES narystės siekiančios šalies kandidatės statuso suteikimo dar neprasidėjo derybos dėl stojimo, yra netvari padėtis, daranti neigiamą poveikį šaliai ir kelianti regiono destabilizavimo pavojų. Rezoliucijoje paskatinta pagerinti šios situacijos išsprendimą. BJR Makedonija, Europos Parlamento nuomone, turėtų efektyviau kovoti su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, ypač daug dėmesio šalis turėtų skirti kovai su diskriminacija, nešališkų rinkimų užtikrinimui, o kalbų ir religijų įvairovės užtikrinimas bei skatinimas turėtų būti prioritetinė institucijų veiklos sritis. Rezoliucijoje taip pat daug dėmesio kreipiama konflikto su Graikija sureguliavimo problemai, abi šalys skatinamos nedelsiant išspręsti nesutarimą dėl regionų pavadinimų bei dėti pastangas šio konflikto Tarptautiniam Teisingumo Teisme užbaigimui. BJR Makedonija Europos Parlamento paraginta skirti daugiau dėmesio vandens ekologijos apsaugai bei atliekų tvarkymo problemoms. Tiek Kroatijai, tiek BJR Makedonijai skirtose rezoliucijose paraginta efektyviau planuoti energijos politiką bei užtikrinti energijos taupymą. Diskusijų metu taip pat atkreiptas dėmesys, kad būtina spręsti vizų rėžimo liberalizavimo problemą.
 Rezoliucijoje dėl Turkijos Europos Parlamentas apgailestavo, kad Turkija neįgyvendino Europos Bendrijų ir Turkijos asociacijos sutartyje numatytų įsipareigojimų bei paskatino šią šalį tęsti 2005 metais pradėtas reformas, skirtas tolesnėms deryboms su Europos Sąjunga. Rezoliucijoje išreikštas apgailestavimas dėl nepakankamos žmogaus teisių apsaugos. Pastebėta, kad nuolatiniai žmogaus teisių pažeidimai pastebimi įkalinimo įstaigose, taip pat šalyje neužtikrinama profesinių sąjungų, tautinių mažumų bei religijos įvairovės ir saviraiškos laisvės. Dokumente ypač daug dėmesio skiriama nepakankamai moterų teisių ir atstovavimo joms problemai, skatinama ištaisyti pastarąją problemą per artėjančius vietos rinkimus. Rezoliucijoje teigiamai vertinti Turkijos veiksmai siekiant sureguliuoti Pietų Kaukazo bei Gruzijos-Rusijos konfliktą bei derybos su Europos Sąjunga dėl energetikos projektų, pažanga socialinėje srityje bei teisės derinimo su ES teisės sistema vykdoma politika.Turkija paraginta kuo skubiau pasiekti susitarimą su Graikija dėl Kipro salos bei gerinti savo santykius su kitomis kaimyninėmis šalimis.

Informacija iš: www.europarl.eu