Archyvas
Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyva augimui ir užimtumui remti
2009-03-25  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Europos Parlamentas 2009 m. kovo 24 d. priėmė  rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos mikrokreditų plėtojimo iniciatyvos siekiant remti augimą ir užimtumą. Šioje rezoliucijoje Parlamentas teigia, kad mikrokreditas nuo įprasto kredito skiriasi keliom ypatybėm, įskaitant tai, kad jis suteikiamas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi įmonės, siekiančios gauti įprastą kreditą, paprastai kreipiasi į įvairių tipų finansines institucijas. EP pabrėžia, jog itin svarbu siekti galutinio tikslo – įtraukti visus piliečius į formalią finansinę sistemą ir skatinti versliškumą. Anot Parlamento, dabartinė finansinė krizė taip pat parodė, kokios svarbios institucijos, kurios artimai susijusios su vietos problemomis ir visiems ekonomikos veikėjams teikia visapusiškas bankų paslaugas, o socialiai nuskriausti žmonės – (ilgalaikiai) bedarbiai, gyvenantys iš pašalpų, imigrantai, etninės mažumos, nelegaliai dirbantys, žmonės, gyvenantys skurdžiose kaimo vietovėse, moterys – norintys įkurti mikroįmonę, turėtų būti ES mikrokreditų iniciatyvos dėmesio centre. Europos Parlamentas rezoliucijoje pasisakė, kad turėtų būti skatinami tyrimai ir keitimasis geriausia praktika mikrokreditų srityje, pvz., ieškant novatoriškų mikrokreditų suteikimo, apsaugos ir rizikos mažinimo metodų. Rezoliucijoje teigiama, kad EB konkurencijos taisyklės turėtų būti pritaikytos taip, kad sumažėtų kliūčių suteikti mikrokreditą. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Parlamentas paprašė Komisijos pateikti jam pasiūlymą ar pasiūlymus dėl teisės akto projekto, apimančio aptartus klausimus, atsižvelgiant į Parlamento pridedamas išsamias rekomendacijas. Minėtose rekomendacijose Parlamentas teigia, kad Komisija turėtų parengti informavimo strategiją, kurioje būtų skatinamas savarankiškas darbas (kaip alternatyva būti įdarbintam), ypač siekiant, kad nepalankioje padėtyje esančios grupės išvengtų nedarbo ir turėtų paraginti valstybes nares taikyti mokesčių lengvatas privatiems dalyviams, įsitraukusiems į mikrokreditų verslą bei apriboti vartojimo paskoloms taikomų palūkanų normų ribų taikymą. Pasak Parlamento, Komisija turėtų paskirti vienintelį koordinacinį subjektą, kuriame būtų sukoncentruota visa ES finansavimo veikla, susijusi su mikrokreditais ir finansuoti projektus tik jei neprarandama teisė į socialinę apsaugą (pvz., nedarbingumo pašalpą, pajamų rėmimo schemą) remiantis verslo paslaugų teikėjo analize, kuris turėtų atsižvelgti į verslo laimėjimus ir nacionalinį minimalų gyvenimo lygį. Komisijos pateiktame teisės akto projekte turėtų būti pasiūlyti teisės aktai dėl bankinių ir nebankinių mikrofinansų institucijų sistemos ES lygmeniu sukūrimo. Komisijai derėtų tiksliai apibrėžti, kad mikrokreditų teikėjų vaidmuo ir valstybės parama (jeigu ji taikytina) tokioms institucijoms suderinama su EB konkurencijos taisyklėmis. Taip pat turėtų būti taikomos taisyklės, pagal kurias prekėms ir paslaugoms, teikiamoms mikrokreditų gavėjų, viešųjų pirkimų procedūrose būtų taikomas lengvatinis statusas.

Informacija parengta kartu A. Sakalo biuro konsultante Asta Javinskaite.

Informacija iš: www.europar.europa.eu