Archyvas
Europos Parlamentas skatina aktyvų dialoga su piliečiais
2009-03-26  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Šių metų kovo 24 dieną Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl aktyvaus dialogo su piliečiais Europos klausimų. Rezoliuciją Europos Parlamentas priėmė atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 22 d. pasirašytą bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaraciją „Europos komunikacinės partnerystė“, į 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Baltosios knygos dėl Europos komunikacijos politikos bei į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (Nr. 1904/2006/EB), kuriuo įkuriama 2007–2013 m. programa „Europa piliečiams“, skirta aktyviam Europos pilietiškumui skatinti. Rezoliucijoje teigiama, jog demokratinei ir skaidriai Europos Sąjungai bus reikalingas glaudesnis piliečių ir Europos institucijų bendradarbiavimas, kad žinios apie Europos Sąjungą, jos politiką ir tai, kaip ji veikia, taip pat teises, kurios užtikrinamos sutartimis, bus piliečių pasitikėjimo Europos institucijomis atkūrimo pagrindas ir, kad žmonės, netinkamai supratę Europos Sąjungos politines priemones arba Sutartis, labiau linkę joms nepritarti. Rezoliucijoje dėl aktyvaus dialogo su piliečiais Europos klausimu Parlamentas pasakė, kad iš apklausų matyti, jog mažiau išsilavinę ir mažesnes pajamas gaunantys Sąjungos piliečiai labiau linkę priešintis tolesnei Europos integracijai. Rezoliucijoje pabrėžta, kad svarbu baigti Lisabonos sutarties ratifikavimo procesą, nes dėl to padaugėtų skaidrumo Europos Sąjungoje ir piliečiai būtų labiau įtraukiami į sprendimų priėmimo procesus. Minėtoje rezoliucijoje Komisija yra raginama pagerinti jos atstovybių valstybėse narėse ir Parlamento informacijos biurų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą, siūloma suaktyvinti Europos Sąjungos ir jos piliečių dialogą teikiant visiems vienodą, pritaikytą informaciją ir rengiant diskusijas su informuotais piliečiais, o valstybės narės skatinamos pradėti veiksmingas ES komunikacines kompanijas visais lygmenimis – nacionaliniu, regionų ir vietos. Europos Parlamentas priimtoje rezoliucijoje užsimena ir apie artėjančius EP rinkimus: pasak jo, būtina vietos ir regionų lygmenimis informuoti piliečius, ypač jaunus ir tuos, kurie balsuoja pirmą kartą. Parlamentas ypatingą dėmesį rezoliucijoje skyrė pilietinio švietimo, kaip esminės aktyvios pilietybės varomosios jėgos, klausimui. Jis rekomendavo labiau remti bei organizuoti programas „Erasmus“, „Leonardo da Vinci“ ir kt., kad paskatintų jose dalyvauti kuo didesnį skaičių žmonių, padidinti mažiau pasiturinčių žmonių dalyvavimą ir palengvinti jų judėjimą ES.  Europos Parlamentas užsiminė, kad daugėjant trečiųjų šalių piliečių skaičiui ES ir atsirandant daugiakultūrėms visuomenėms, reikia dėti ypatingas pastangas siekiant integruoti imigrantus į ES, suteikti jiems konkrečią prieigą prie informacijos apie tai, ką reiškia Sąjungos pilietybė. 

Informacija iš: www.europarl.europa.eu