Archyvas
Plenarinio posėdžio, vyksiančio balandžio mėnesio 1-2 dienomis Briuselyje, darbotvarkė
2009-03-30

2009 metų balandžio 1 diena, Briuselis

1. Naujasis ES ir Rusijos susitarimas – pranešimas, Janusz Onyszkiewicz,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas.
2. Tarptautinių derybų, per kurias siekiama sudaryti Tarptautinę sutartį dėl Arkties apsaugos, pradžia - Tarybos ir Komisijos pareiškimai.
3. Vienodas požiūris į asmenis, nepaisant jų religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos – pranešimas, Kathalijne Maria Buitenweg,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
4. Europos fondai – bendros diskusijos
5. ERPF, ESF ir Sanglaudos fondas: finansų valdymo nuostatos – rekomendacija, Iratxe Garcia Pérez,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
6. Naujų rūšių išlaidos, kurias galima finansuoti iš ESF – pranešimas, Karin Jöns,
Atsakingas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas.
7. Investicijos būsto srityje, susijusios su energijos vartojimo efektyvumu ir atsinaujinančių išteklių energija (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo) – pranešimas, Emmanouil Angelakas,
Atsakingas Regioninės plėtros komitetas.
8. Bendrijos vizų kodeksas – pranešimas, Henrik Lax,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
9. Vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių vertinimas - Komisijos pareiškimas.
10. Farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų likučių kiekio nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose - rekomendacija antrajam svarstymui, Avril Doyle,
 Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
11. Migrantų vaikų švietimas – pranešimas, Hannu Takkula,
 Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.
12. Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje taikymas – pranešimas, Adina-Ioana V?lean,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
13. Su elektromagnetiniais laukais susiję susirūpinimą keliantys sveikatos klausimai – pranešimas, Frédérique Ries,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
14. Su Sąjungos pilietybe susijusios problemos ir perspektyvos – pranešimas, Urszula Gacek,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.


2009 metų balandžio 2 diena, Briuselis

1. Bendrijos ekologinis ženklas, AVAS – bendros diskusijos
2. Bendrijos ekologinio ženklo sistema – pranešimas, Salvatore Tatarella,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
3. Organizacijų savanoriškas Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymas – pranešimas, Linda McAvan,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.
4. Informacija veterinarijos ir zootechnikos srityse – pranešimas, Neil Parish,
Atsakingas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas.
5. Informacinės visuomenės Bendrijos statistika – pranešimas, Angelika Niebler,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
6. Geresnės mokyklos. Europos bendradarbiavimo darbotvarkė – pranešimas, Pal Schmitt,
Atsakingas Kultūros ir švietimo komitetas.
7. Pritarimas EB ir Šveicarijos susitarimui dėl prekybos žemės ūkio produktais – pranešimas, Béla Glattfelder,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
8. Sprendimų dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui abipusis pripažinimas – pranešimas, Ioannis Varvitsiotis,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.
9. Bendrijos statistika apie išorės prekybą su ES nepriklausančiomis šalimis - rekomendacija antrajam svarstymui, Helmuth Markov,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
10. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu - pasiūlymai dėl rezoliucijų,
11. Laikinasis prekybos susitarimas su Turkmėnistanu – pranešimas, Daniel Caspary,
Atsakingas Tarptautinės prekybos komitetas.
12. Kas šešis mėnesius vykstantis ES ir Baltarusijos dialogo įvertinimas - pasiūlymai dėl rezoliucijų
13. Europos sąžinė ir totalitarizmas - pasiūlymai dėl rezoliucijų
14. Kultūros reikšmė Europos regionų vystymuisi - pasiūlymai dėl rezoliucijų

Informacija iš: www.europarl.europa.eu