Archyvas
Europos Parlamentas svarstė Europos pilietybės problemas
2009-04-02

   Šių metų balandžio 1 dieną plenariniame posėdyje, vykusiame Briuselyje, Europos Parlamentas svarstė pasiūlymą dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl su Europos pilietybe susijusių problemų ir perspektyvų. Minėtoje rezoliucijoje EP atsižvelgė į ES pagrindinių teisių chartiją ir ypač į jos V skyrių, reglamentuojantį piliečių teises, bei į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimtą laisvo judėjimo direktyvą. Parlamentas taip pat rėmėsi Komisijos penktąja ataskaita dėl Sąjungos pilietybės. Europos Parlamentas pabrėžė, kad ES pilietybės teisinis pagrindas yra vis dar plėtojamas, o ES pilietybė papildo valstybių narių pilietybę ir jos kaip tokios suteikimą kiekviena valstybė narė reglamentuoja remdamasi savo įstatymais. Pasak Parlamento, dėl Europos Sąjungos plėtros gerokai padaugėjo ES piliečių, gyvenančių ne savo kilmės valstybėje narėje, todėl rūpestį kelia menkas dabartinių direktyvų įgyvendinimas, dėl kurio kyla daug sunkumų, susijusių su laisvu judėjimu ir kitomis ES piliečių teisėmis. Rezoliucijoje dėl su Europos pilietybe susijusių problemų ir perspektyvų Parlamentas ES valstybėms narėms priminė, kad ES pilietybės sąvoka apima ne tik konkrečios valstybės narės piliečių, bet ir visų ES piliečių nediskriminavimo principą bei paragino Komisiją užtikrinti, kad Europos Sąjungoje esantys migrantai tikrai galėtų naudotis ES piliečio teisėmis. Ypatingą dėmesį Parlamentas atkreipė į pareigą paisyti valstybės, kurioje gyvena konkretus ES pilietis, įstatymų ir gerbti kitų žmonių kultūrą bei ragino Europos Sąjungą imtis tolesnių priemonių savo piliečiams trečiosiose šalyse apsaugoti. EP taip pat priminė Laisvo judėjimo direktyvos nuostatas, kurios ES piliečiams suteikia teisę gyventi kitoje valstybėje narėje, jei tik jie nėra našta socialinės paramos sistemai bei paskatino Komisiją siūlyti daugiau konsoliduotų ir patikslintų direktyvų, kurios gerintų laisvą judėjimą ir kitas ES piliečių teises įvairiose srityse: profesinio judumo, socialinių teisių ir pensijų perkeliamumo, abipusio laipsnių bei profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

Informacija iš: www.europarl.europa.eu