Archyvas
Skatinama aktyviau naudoti Bendrijos ekologinį ženklą
2009-04-03  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Balandžio 2 d. Europos Parlamentas priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos. Šia rezoliucija Europos Parlamentas pritarė Europos Komisijos ir Tarybos pozicijoms dėl teisės akto, kuris priimamas bendro sprendimo procedūra (t.y. susitarus Tarybai ir Komisijai). Naujasis reglamentas turi pakeisti 2000 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB)Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos. Naujuoju reglamentu siekiama supaprastinti Bendrijos ekologinio ženklo  suteikimo procedūras, suderinti Bendrijos ir valstybių narių ekologinių ženklų sistemas bei efektyviau skatinti ūkio subjektus naudoti šį ženklą. Pagal naująjį reglamentą, kiekviena valstybė narė turės paskirti kompetentingas institucijas, kurios bus atsakingos už teisės naudoti ekologinį ženklą suteikimą. Reikalavimai prekėms, kurios toks ženklas gali būti suteiktas bus nustatyti Komisijos po konsultacijų su valstybių narių institucijomis bei kitais suinteresuotais asmeninis bei Komisijos vadovaujama ES ekologinio ženklo valdyba. Reglamentas nustato, kad numatant ženklo suteikimo kriterijus, atsižvelgiama į svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir pavojingų medžiagų naudojimą bei išmetimą. Taip pat analizuojamas produkto ekologiškumas; vertinami visi produkto gamybos etapai. Europos Parlamentas savo pozicijoje dėl reglamento reikalavo, kad ekologinis ženklas negalėtų būti suteikiamas, jei jo sudėtyje yra  mišinių, atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jie priskiriami prie toksiškų, kenksmingų aplinkai, kancerogeninių, mutageninių ar toksiškų ir reprodukcijai kenkenčių medžiagų. Kiekvienas subjektas, siekianti gauti teisę naudoti ekologinį ženklą, turės kreiptis į produkto kilmės valstybės narės institucijas. Jei produktas platinamas keliose šalyse, reikės kreiptis į bet kurią vieną iš šių institucijų. Tais atvejais, kai produktas gaminamas ne Europos Sąjungoje, reikės kreiptis į bet kurios vienos valstybės, kurios rinkoje platinama prekė, institucijas. Valstybės narės reglamentu įgaliotos nustatyti jų nuomone tinkamas nuobaudas už reglamentų nuostatų pažeidimus. 

Informacija iš: www.europarl.europa.eu