Archyvas
Plenarinio posėdžio, vyksiančio balandžio mėnesio 21-24 dienomis Strasbūre, darbotvarkė
2009-04-07

2009 metų balandžio 21 diena, Briuselis

1. Elektros energijos vidaus rinka - rekomendacija antrajam svarstymui, Eluned Morgan,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
2. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo 
agentūra - rekomendacija antrajam svarstymui, Giles Chichester,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
3. Prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų 
tinklo sąlygos - rekomendacija antrajam svarstymui, Alejo Vidal-Quadras,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
4. Gamtinių dujų vidaus rinka - rekomendacija antrajam svarstymui, Antonio Mussa,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
5. Prieigos prie gamtinių dujų perdavimo tinklų sąlygos - rekomendacija antrajam svarstymui, Atanas Paparizov,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
6. Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus – pranešimas, Ivo Belet,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
7. Reglamento Nr. 2007/717/EB (judriojo telefono ryšys) ir Direktyvos Nr. 2002/21/EB (elektroniniai ryšių tinklai) pakeitimai – pranešimas, Adina-Ioana Vălean,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
8. Dažnių juostos, kurios turi būti paliktos viešajam
judriajam ryšiui – pranešimas, Francisca Pleguezuelos Aguilar,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
9. 2007 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimai - bendros diskusijos
10. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Taryba – pranešimas, Søren Bo Søndergaard,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
11. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Teisingumo Teismas – pranešimas, Søren Bo Søndergaard,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
12. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Audito Rūmai – pranešimas, Søren Bo Søndergaard,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
13. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Regionų komitetas – pranešimas, Søren Bo Søndergaard,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
14. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas - pranešimas Søren Bo Søndergaard, Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
15. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas – pranešimas, Søren Bo Søndergaard,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
16. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos ombudsmenas – pranešimas, Søren Bo Søndergaard,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
17. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos mokymo
fondas – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
18. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA) – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
19. 2007 m. bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Septintasis, aštuntasis ir devintasis Europos vystymosi fondai – pranešimas, Bogusław Liberadzki,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
20. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos policijos koledžas (CEPOL) – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
21. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Eurojustas – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
22. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos vaistų 
agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
23. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aviacijos saugos 
agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
24. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos GNSS priežiūros institucija – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
25. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos geležinkelių agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
26. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
27. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos jūrų saugumo
 agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
28. 2007 m. biudžeto įvykdymas. Bendrasis ES biudžetas. III skirsnis. 
Komisija – pranešimas, Jean-Pierre Audy,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
29. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos rekonstrukcijos agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
30. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
31. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos aplinkos
 agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
32. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos maisto saugos
 tarnyba – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
33. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
34. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
35. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
36. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas
37. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
38. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
39. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
40. 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES bendrasis biudžetas. Europos Parlamentas – pranešimas, Paulo Casaca,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas.
41. Privalomosios žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargos – pranešimas, Miloslav Ransdorf,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
42. Bendrijos branduolinės saugos sistema – pranešimas, Gunnar Hökmark,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.
43. Reglamento (EB) Nr. 1905/2006, nustatančio vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, demokratinė priežiūra. Įgyta patirtis ir rekomendacijos dėl jo peržiūros – pranešimas, Gay Mitchell,
Atsakingas Vystymosi komitetas.
44. Bendra Europos imigracijos politika. Principai, veiksmai
ir priemonės – pranešimas, Simon Busuttil,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2009 metų balandžio 22 diena, Briuselis

1. Kovos su finansų krize priemonės - bendros diskusijos
2. Kapitalo reikalavimų direktyvos 2006/48/EB ir 2006/49/EB – pranešimas, Othmar Karas,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
3. Kredito reitingų agentūros – pranešimas, Jean-Paul Gauzès,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
4. Atskaitomybės ir dokumentų teikimo reikalavimai jungiant ir skaidant bendroves – pranešimas, Renate Weber,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas.
5. Bendrijos tam tikros finansinių paslaugų, finansinės atskaitomybės ir audito sričių veiklos paramos programa – pranešimas, Karsten Friedrich Hoppenstedt,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas.
6. Tiesioginis gyvybės draudimas. Mokumas II (nauja redakcija) – pranešimas, Peter Skinner,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
7. Europos bendrijos ir Pakistano susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų – pranešimas, Paolo Costa,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
8. Gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (kodifikuota redakcija) – pranešimas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
9. Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams šio reikalavimo netaikoma, sąrašas (kodifikuota redakcija) – pranešimas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
10. Afrikinės arklių ligos kontrolės reikalavimai ir kovos su ja priemones (kodifikuota redakcija) – pranešimas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
11. Prekybos tvarka, taikoma tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (kodifikuota redakcija) – pranešimas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
12. Elektroninių pinigų įstaigų veikla – pranešimas, John Purvis,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
13. Tarptautiniai mokėjimai Bendrijoje – pranešimas, Margarita Starkevičiūtė,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
14. Ekologinio projektavimo reikalavimai su energija susijusiems gaminiams (nauja redakcija) – pranešimas, Magor Imre Csibi,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
15. Žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų sveikumo 
taisyklės – pranešimas, Horst Schnellhardt,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
16. Europos viešojo administravimo institucijų sąveikos sprendimai
 (ISA) – pranešimas, Dragoş Florin David,
Atsakingas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
17. Pesticidų paskleidimo mašinos – pranešimas, Leopold Józef Rutowicz,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
18. Darnios statybos produktų rinkodaros sąlygos – pranešimas, Catherine Neris,
Atsakingas Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
19. Taisomasis biudžetas Nr. 2/2009. SESAR, ELKPC, EMTE, GMES operatyvinės paslaugos, maisto priemonė – pranešimas, Jutta Haug,
Atsakingas Biudžeto komitetas
20. Taisomasis biudžetas Nr. 3/2009. Bendra įplaukų suvestinė – pranešimas, Jutta Haug,
Atsakingas Biudžeto komitetas
21. Prašymas ginti Aldo Patriciello imunitetą
 ir privilegijas – pranešimas, Aloyzas Sakalas,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
22. Prašymas ginti Renato Brunettos imunitetą ir 
privilegijas – pranešimas, Aloyzas Sakalas,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
23. Prašymas atšaukti Antonio Di Pietro 
imunitetą – pranešimas, Aloyzas Sakalas,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
24. Prašymas atšaukti Hanneso Swobodos imunitetą – pranešimas, Klaus-Heiner Lehne,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
25. Transportas - bendros diskusijos
26. Patekimas į vežimo autobusais paslaugų rinką 
(nauja redakcija) - rekomendacija antrajam svarstymui, Mathieu Grosch,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
27. Leidimas verstis krovinių vežimo kelių transportu 
verslu - rekomendacija antrajam svarstymui, Silvia-Adriana Ţicău,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
28. Patekimas į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais 
(nauja redakcija) - rekomendacija antrajam svarstymui, Mathieu Grosch,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
29. Tarša iš laivų ir sankcijos už pažeidimus – pranešimas, Luis de Grandes Pascual,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
30. Keleivių teisės - bendros diskusijos
31. Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės – pranešimas, Michel Teychenné,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
32. Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų 
keleivių teisės – pranešimas, Gabriele Albertini,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
33. Judumo mieste veiksmų planas – pranešimas, Gilles Savary,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
34. Pažangiosios transporto sistemos - bendros diskusijos
35. Pažangiųjų transporto sistemų veiksmų planas – pranešimas, Anne E. Jensen,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
36. Pažangiosios kelių transporto sistemos ir sąsajos su kitų
 rūšių transportu – pranešimas, Anne E. Jensen,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
37. Programa „Marco Polo II“ – pranešimas, Ulrich Stockmann,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
38. Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas – pranešimas, Petr Duchoň,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas

2009 metų balandžio 23 diena, Briuselis

1. Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse – pranešimas, John Bowis,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
2. Pacientų sauga – pranešimas, Amalia Sartori,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
3. Europos veiksmai retųjų ligų srityje – pranešimas, Antonios Trakatellis,
 Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
4. G20 vadovų susitikimo išvados - Tarybos ir Komisijos pareiškimai
5. Vakarų Balkanai - bendros diskusijos
6. Siekiant didesnio stabilumo ir klestėjimo Vakarų Balkanuose – pranešimas, Anna Ibrisagic,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas
7. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje - Tarybos ir Komisijos pareiškimai
8. Branduolinių ginklų neplatinimas ir Sutarties dėl branduolinių ginklų neplatinimo ateitis – pranešimas, Angelika Beer,
Atsakingas Užsienio reikalų komitetas
9. Taupymo pajamų apmokestinimas; su importu susijęs mokesčių vengimas - bendros diskusijos
10. Palūkanų, gautų iš taupymo pajamų, apmokestinimas – pranešimas, Benoît Hamon,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
11. Bendra PVM sistema, susijusi su sukčiavimu mokesčių srityje, vykstančiu dėl importo ir kitų tarptautinių operacijų – pranešimas, Cornelis Visser,
Atsakingas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
12. Asmenų skirstymo, ypač pagal etninę kilmę ir rasę, problema kovojant su terorizmu, stiprinant teisėsaugos institucijas, vykdant migracijos politiką ir atliekant muitų ir pasienio kontrolę – pranešimas, Sarah Ludford,
Atsakingas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
13. Miškų naikinimas, medienos produktai - bendros diskusijos
14. Kova su miškų naikinimu ir nykimu, siekiant kovoti su klimato kaita ir biologinės įvairovės mažėjimu - Komisijos pareiškimas
15. Medieną ir medienos produktus rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai – pranešimas, Caroline Lucas,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
16. Augalų apsaugos produktų statistika - rekomendacija antrajam svarstymui, Bart Staes,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2009 metų balandžio 24 diena, Briuselis

1. Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinama, kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių – pranešimas, Raül Romeva i Rueda,
Atsakingas Žuvininkystės komitetas
2. Žuvininkystės išteklių apsauga taikant technines priemones – pranešimas, Cornelis Visser,
Atsakingas Žuvininkystės komitetas
3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų
4. Bendra lyčių lygybės strategija komitetų ir delegacijų darbe – pranešimas, Anna Záborská,
Atsakingas Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
5. Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2007 m. metinė ataskaita – pranešimas, Antonio De Blasio,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas
6. Pasirengimo narystei priemonės biudžeto vykdymo kontrolė – pranešimas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas
7. Nanomedžiagų reglamentavimo aspektai – pranešimas, Carl Schlyter,
Atsakingas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
8. 25-oji metinė Komisijos teikiama Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaita (2007 m.) – pranešimas, Monica Frassoni,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
9. Peticijų komiteto 2008 m. veiklos metinė ataskaita – pranešimas, Mairead McGuinness,
Atsakingas Peticijų komitetas
10. Europos agentūrų finansų valdymas ir kontrolė – pranešimas, Christofer Fjellner,
Atsakingas Biudžeto kontrolės komitetas
11. Parlamento nario imunitetas Lenkijoje – pranešimas, Diana Wallis,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas
12. Valdymas Bendrosios žuvininkystės politikos srityje. Europos Parlamentas, regioninės patariamosios tarybos ir kiti veikėjai – pranešimas, Elspeth Attwooll,
Atsakingas Žuvininkystės komitetas
13. Žalioji knyga dėl TEN-T politikos ateities – pranešimas, Eva Lichtenberger,
Atsakingas Transporto ir turizmo komitetas
14. Veiksmingas teismo sprendimų vykdymas Europos Sąjungoje. Skolininkų turto skaidrumas – pranešimas, Neena Gill,
Atsakingas Teisės reikalų komitetas

Informacija iš: www.europarl.europa.eu