Archyvas
Svarstoma 25-oji Europos Komisijos Bendrijos teisės taikymo ataskaita
2009-04-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Balandžio 21-24 dienomis vyksiančiame Europos Parlamento plenariniame posėdyje bus balsuojama dėl rezoliucijos dėl 25-osios metinės Komisijos teikiamos Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos. Teisės reikalų komiteto parengtame rezoliucijos pranešime apgailestaujama, kad Europos Komisija nepateikė atsakymų į anksčiau Parlamento rezoliucijose iškeltus klausimus. Pranešime pažymima, kad itin trūksta pagerėjimo skaidrumo, išteklių ir ilgos procedūrų trukmės klausimais. Pranešime daugiausiai dėmesio atkreipta į Komisijos veiklą analizuojant valstybių narių pažeidimus bei gyventojų skundų nagrinėjimą. Europos Parlamentui siūloma skatinti Komisiją sukurti sistemą pagal kurią būtų aiškiai nurodytos gyventojams prieinamos įvairios skundų teikimo priemonės ir kuria galėtų būti bendras ES portalas arba galėtų būti kuriama internetinė „vieno langelio" pagalbos gyventojams sistema. Komisija taip pat raginama parengti komunikatą, kuriame būtų paaiškintas valstybės atsakomybės už Bendrijos teisės pažeidimus,įskaitant teisminėms institucijoms priskirtinus pažeidimus, principas. Apžvelgiant Komisijos ataskaitą, siūloma skelbti visas Komisijos vykdomas pažeidimų procedūras prieš valstybes nares bei užtikrinti ne tokią biurokratinę pažeidimą įvykdžiusiai valstybei narei pranešimų siuntimo procedūrą. Komisija taip pat raginama efektyviau informuoti pareiškėjus apie jų skundų nagrinėjimo būklę. Rezoliucijos projektu Komisija skatinama imtis greitesnių veiksmų tais atvejais, kai valstybės narės pažeidimas įvykdomas nepranešant apie Bendrijos teisės akto perkėlimą į nacionalinę teisę. Parlamento nuomone, dabartinė procedūra, pagal kurią Komisija užtrunka apie 12 mėnesių tokiems pažeidimams išnagrinėti, yra nepriimtina. Komisija taip pat paraginta atkreipti dėmesį į tai, kad pagal dabartinį reguliavimą nėra aiškio tvarkos, pagal kurią būtų galima veiksmingai pareikšti ieškinį valstybei narei už jau panaikintus Bendrijos teisės pažeidimus ir būtų atlyginama už ankstesnius netinkamus veiksmus ir aplaidumą. Rezoliucijos projekte atkreipiamas dėmesys į tai, kad Europos piliečiams turėtų būti užtikrinamos vienodas skaidrumas nepaisant to, ar jie kreipiasi į Europos Parlamento peticijų komitetą ar į Komisiją. Europos Parlamento rezoliucijos projekte taip pat apgailestaujama, kad per šią Parlamento kadenciją nebuvo pasiekta jokios pažangos didinant Parlamento vaidmenį Bendrijos teisės taikymo procese. Europos Taryba dokumentu raginama vykdyti savo prisiimtą įsipareigojimą skelbti lenteles, kuriose paraleliai su ES direktyva būtų nurodyta nacionalinė tos direktyvos perkėlimo priemonė. Europos Palamento rezoliucijoje taip pat skatinama didinti nacionalinių parlamentų vaidmenį bei jų bendradarbiavimą su Europos Parlamentu įgyvendinant Bendrijos teisės taikymo stebėseną. Rezoliucijos projekte taip pat pastebima, kad būtina tobulinti teisėjų bei teisės specialistų žinias Europos Sąjungos teisės srityje, ypač daug dėmesio skiriant naujosioms valstybėms narėms.

Informacija iš: www.europarl.europa.eu