Archyvas
Parlamentas balsuos dėl mobiliojo ryšio kainų reguliavimo
2009-04-16  / EP nario prof. Aloyzo Sakalo biuro konsultantė teisės klausimais Marija Markova

   Europos Parlamento plenarinio posėdžio, vyksiančio balandžio 21-24 dienomis, metu bus balsuojama dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje ir Direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos. Naujasis reglamento projektas turėtų pakeisti iki 2010 metų galiojantį reglamentą dėl maksimalių kainų tarptinklinio ryšio skambučiams nustatymo. Atsižvelgus į Komisijos komunikatą bei į dabartines rinkos sąlygas, Komisija pateikė pasiūlymą pratęsti reglamento, kurio galiojimo terminas šiuo metu yra ribotas galiojimą bei išplėsti pirminio reglamento taikymo sritį. Pagal naująjį Komisijos pasiūlymą bus reguliuojamos tiek didmeninės, tiek mažmeninės kainos. Reglamentas būtų taikomas Bendrijos tarptinkliniam ryšiui reguliuoti, o jo nuostatomis reikėtų vadovautis, kai tarptinklinio ryšio vartotojas naudojasi mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu norėdamas skambinti ar priimti skambučius Bendrijoje, arba siųsti ar gauti SMS žinutes, arba naudotis paketinio duomenų perdavimo paslaugomis, kai jis yra kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, pagal savojo tinklo operatoriaus ir lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus. Komisijos pasiūlymu siekiama, keičiant reglamentą Nr. 717/2007, nustatyti didžiausias leidžiamas kainas ne tik skambučiams, bet ir trumposioms SMS žinutėms bei duomenų perdavimui. Siūloma nustatyti, kad nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir 2009 m. liepos 1 d. didžiausia leistina skambinimo kaina sumažinama atitinkamai iki 0,46 EUR ir 0,43 EUR, o priimamų skambučių kaina – iki 0,22 EUR ir 0,19 EUR. Nuo 2010 m. liepos 1 d. ir 2011 m. liepos 1 d. skambinimo kainos riba dar sumažinama atitinkamai iki 0,39 EUR ir 0,35 EUR, o priimamų skambučių kainos riba – iki 0,15 EUR ir 0,11 EUR. Nuo 2009 m. liepos 1 d. paslaugų savajame tinkle teikėjas savo tarptinklinio ryšio vartotojui gali taikyti skirtingą mažmeninę Europos SMS tarifo kainą (neįskaitant PVM) už kiekvieną to tarptinklinio ryšio vartotojo tarptinkliniu ryšiu išsiųstą reguliuojamą SMS žinutę, tačiau ši kaina neviršija 0,11 EUR. Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinktas lankomos šalies tinklo operatorius gali taikyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas naudojantis to pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklu, nuo 2009 m. liepos 1 d. neviršija garantinės 1,00 EUR, nuo 2010 m. liepos 1 d. – 0,80 EUR ir nuo 2011 m. liepos 1 d. – 0,50 EUR už perduotų duomenų kilobaitą ribos. Pastebėtina, kad, bent jau kol kas, nuspręsta nereguliuoti mažmeninių duomenų perdavimo kainų. Reglamento projekte siūloma įtvirtinti ir kitas naujoves. Pagal naująjį reguliavimą, mobiliojo ryšio operatoriai turės pareigą informuoti Bendrijoje keliaujančius savo klientus, šiems kirtus savo valstybės sieną, apie konkrečiai jiems taikomus paslaugų tarifus. Nuo 2010 m. kovo 1 d. visi paslaugų savajame tinkle teikėjai visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams turės pasiūlyti galimybę sąmoningai ir nemokamai pasirinkti paslaugą, kurią teikiant jie informuojami apie paslaugas, kuriomis jie pasinaudojo, ši informacija išreiškiama kiekiu ar ta valiuta, kuria tarptinklinio ryšio vartotojui pateikiama sąskaita. Informuojant užtikrinama, kad negavus aiškaus vartotojo sutikimo susikaupusios išlaidos už reguliuojamas duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugas, teikiamas nustatytą naudojimosi laikotarpį, neviršytų nustatytos finansinės ribos pasirinktos pačio vartotojo. Vartotojui neišreikus sutikimo duomenų perdavimo paslaugos, viršijančios nustatytą limitą, nebus daugiau teikiamos.

Informacija iš: www.europarl.europa.eu