Archyvas
Europos Parlamento plenariniame posėdyje priimti teisės aktai
2010-10-08  / Nacionalinio žmogaus teisių gynimo centro konsultantė teisės klausimais Svetlana Zamara

 
Europos priežiūros institucija ( Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija)
2007–2008 m. finansų krizė atskleidė svarbių finansų priežiūros trūkumų, susijusių ir su konkrečiais atvejais, ir su visa finansų sistema. Nacionaliniai priežiūros modeliai atsiliko nuo realybės – finansų globalizacijos ir integruotų ir tarpusavyje susijusių Europos finansų rinkų, kuriose daug finansų įmonių veikia tarpvalstybiniu mastu. Krizė atskleidė nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimo, veiklos koordinavimo, nuoseklaus Sąjungos teisės aktų taikymo ir pasitikėjimo trūkumų. Dėl šių priežasčių Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, pagal kurią įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija).


Institucija yra Europos finansų priežiūros institucijų sistemos (toliau – EFPIS) dalis.Pagrindinis EFPIS tikslas – užtikrinti, kad finansų sektoriui taikomos taisyklės būtų tinkamai įgyvendinamos siekiant išsaugoti finansinį stabilumą, užtikrinti pasitikėjimą visa finansų sistema ir pakankamą finansinių paslaugų gavėjų apsaugą. 

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje


1. Kadangi intelektinės nuosavybės teisių (INT) pažeidimai kelia tikrą grėsmę ne tik vartotojų sveikatai ir saugai, bet ir mūsų ekonomikai ir visuomenėms,

2. kadangi mokslo ir technikos inovacijos, patentai ir kultūros pramonė labai prisideda prie to, kad, sudarant galimybes atsirasti dideliam skaičiui įvairių darbo vietų ir kuriant naują turtą, būtų užtikrintas Europos ekonomikos konkurencingumas; kadangi reikia remti kultūros ekonomiką, pradedant nuo kūrybos ir baigiant sklaida,

3. kadangi žinių perdavimas ir inovacijų sklaida Europos Sąjungoje turi tvirtas tradicijas; kadangi galimybė kuo daugiau žmonių naudotis technologijų pažanga ir kultūros produktais vis dar yra švietimo ir vystymosi politikos pagrindas,

4. kadangi novatoriškumas ir kūrybingumas turi didelę pridėtinę vertę Europos ekonomikai ir kadangi atsižvelgiant į ekonomikos padėtį derėtų stengtis juos išsaugoti ir vystyti,

5. kadangi INT pažeidimai yra plataus poveikio problema, kuri turi įtakos visiems verslo sektoriams, ypač sportui ir verslui, kuriam būdingas kūrybiškumas ir novatoriškumas,

Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo vidaus rinkoje.


 

2010 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros


2010 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros, kurioje:


1. ragina valstybes nares atsižvelgti į pastarųjų metų demografinius pokyčius, ypač į gyventojų senėjimo reiškinį, dėl kurių biudžetas patiria didesnį spaudimą ir kurie lemia didelį geresnės sveikatos ir socialinės priežiūros infrastruktūros poreikį; ragina valstybes nares kovoti su vyresnio amžiaus žmonių socialine atskirtimi ir bet kurios rūšies diskriminacija amžiaus pagrindu;


2.   primena valstybėms narėms, kad galimybė naudotis adekvačiomis sveikatos ir priežiūros paslaugomis yra pagrindinis Europos solidarumo modelio principas;


3.   pabrėžia, kad visose valstybėse narėse turėtų būti nustatytos garantijos, skirtos pagrindinėms ilgalaikės priežiūros paslaugomis besinaudojančių asmenų teisėms apsaugoti, ir todėl ragina valstybes nares skirti daugiau negu iki šiol dėmesio siekiant užtikrinti, kad būtų nustatyti paslaugų teikimo kokybės kriterijai ir kad jų būtų laikomasi;


4.   ragina valstybes nares visapusiškai remti vyresnio amžiaus žmones, kad jie galėtų savarankiškai tvarkytis savo namuose, ir numatyti pagalbos priemones, skirtas jiems padėti geriau susidoroti su šioje aplinkoje kylančiais sunkumais, nes tai geriausia priežiūros specialioje įstaigoje alternatyva;

5. nustato kitus ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros principus ir gaires. 

2010 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl kovos su smurtu prieš moteris metų paskelbimo


Kadangi sąvoka "smurtas prieš moteris" turėtų būti suprantama kaip bet koks su lytimi susijęs smurtas, sukeliantis ar galintis sukelti moterims fizinę, lytinę ar psichologinę žalą ar kančių, įskaitant tokio smurto grėsmę, prievartą ir savavališką laisvės suvaržymą viešame ar privačiame gyvenime ir kadangi smurtas prieš moteris yra viena iš pagrindinių moterų ir vyrų lygybės kliūčių ir vienas iš dažniausiai pasitaikančių žmogaus teisių pažeidimų, kuriam nėra geografinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių ribų, taip pat kadangi tai yra didelė Europos Sąjungos problema, nes 20–25 proc. suaugusių moterų kenčia nuo psichologinio smurto, o 10 proc. moterų yra seksualinės prievartos aukos,

Europos Parlamentas:


1.   primygtinai tvirtina, kad siekiant moterų ir vyrų lygybės svarbu kovoti su smurtu prieš moteris;


2.   prašo Komisijos per artimiausius penkerius metus vienus metus paskelbti kovos su smurtu prieš moteris metais.